Acasă » 2011 » martie

Arhiva Lunii: martie 2011

Prezentarea raportului cu tema: Legea nediscriminare și consecințele adoptării ei

 

ASOCIAŢIA OBŞTEASCĂ                                                                     

UNIUNEA JURIŞTILOR DIN MOLDOVA

Miercuri, 16 Martie 2011, ora 17.30, în bir.103 în cadrul Consiliului Ştiinţific Studenţesc a UJM a fost prezentat raportul:

Legea nediscriminare

..un scurt rezumat la cele prezentate:

La moment în societate este foarte discutat proiectul de lege nediscriminare care își declară scopul în articolul 1, și anume de a preveni și combate discriminarea. Chiar dacă pare a avea un scop nobil, proiectul dat de lege este unul periculos și dă drepturi foarte largi minorităților sexuale, adică persoanelor LGBT, reglementând nediscriminarea în trei domenii: (mai mult…)

Prezentarea raportului cu tema: Directivele UE și influența lor asupra legislației Republicii Moldova

 

Raportor: Dumitru Melnic,student anul II

 

ASOCIAŢIA OBŞTEASCĂ

UNIUNEA JURIŞTILOR DIN MOLDOVA


Miercuri, 09 Martie 2011, ora 17.30, în bir.103,a avut loc
prezentarea raportului cu tema:

Directivele UE și influența lor asupra legislației

Republicii Moldova

cîteva din momentele discutate…

Directiva este un act individual. Această caracteristică, adevărată din punct de vedere juridic, trebuie nuanţată în practică. Majoritatea directivelor sunt de fapt adresate ansamblului statelor membre, având ca scop implementarea uniformă şi simultană a legislaţiei în statele membre, astfel că directiva apare ca un instrument de legislaţie indirectă. Se înţelege, atunci, de ce judecătorul nu a ezitat să califice directiva ca fiind un „act cu aplicabilitate generală”. Această constatare pune în evidenţă un prim factor de apropiere între directivă şi regulament, care, în practică, şi nu în drept, au foarte des aceeaşi aplicabilitate generală, dacă analizăm efectele concrete ale actului dincolo de formalismul juridic.

Directiva nu este dotată – spre deosebire de regulament – decât cu o forţă normativă limitată. Obligaţia pe care ea o creează în sarcina statelor membre nu poartă de fapt decât asupra „rezultatului de atins” şi lasă acestora „competenţa în ceea ce priveşte forma şi mijloacele”.

În ce priveşte elaborarea directivelor, această competenţă aparţine în principal Consiliului şi Parlamentului, la propunerea Comisiei, sau, în situaţii mai rare, la iniţiativa Consiliului, în urma avizului Comisiei, în cazuri excepţionale, directivele sunt emise de Comisie, din iniţiativă proprie sau cu abilitarea din partea Consiliului.

Există două categorii de directive, şi anume:

a. directive de bază

b. directive de execuţie

Directiva de bază este adoptată pe baza Tratatelor, iar cea de-a doua pentru executarea cele dintâi; trebuie menţionat principiul conform căruia directivele de execuţie nu pot deroga de la directivele de bază.

Directiva apare ca un instrument folosit la nivel comunitar în vederea armonizării legislaţiilor naţionale, de depăşire a diferenţelor, a contradicţiilor, de multe ori substanţiale, dintre reglementările interne ale diverselor state membre ale U.E


Totodată cu prilejul Sarbătorii de 8 Martie,grupul de băieți de la ,,Uniunea Juriștilor din Moldova” au organizat un moment deosebit,au felicitat toate doamnele si domnișoarele și le-au alintat cu cuvinte frumoase!

Ținem să le mulțumim călduros pentru gestul plăcut !!


Conferința Științifică Studențească la Facultatea de Drept

Conferința Științifică Studențească la Facultatea de Drept

 

 

 

 

 

 

 

 

La data de 11 Martie 2011,intre orele 9.30-17.00,și-a desfașurat lucrările Conferința Științifică Studențească a Facultății de Drept,organizată de “Universitatea de Stat din Moldova”,Facultatea de Drept.

În cadrul acesteia au participat și membrii din ,,Uniunea Juriștilor din Moldova”,care au prezentat următoarele teme:

 • Fidejusiunea.Elemente de drept comparat → Boris Malachi
  • Vînzarea drepturilor litigioase → Vladimir Palamarciuc
 • Subsidiaritatea–principiu ce garantează eficiența in Dreptul Comunitar→Oglinda Cristina
 • Legea nediscriminare și consecințele ei →Irina Batin
 • Modurile și procesul de dobîndire a cetățeniei Republicii Moldova →Victoria Albu
  • Libertatea exprimării și a opiniei →Tatiana Țapu
 • Răspunderea materială a salariatului → Vladimir Palamarciuc
 • Ce facem dacă gasim un bun pierdut? → Grejdieru Aurelia
  • Funcționarea limbilor pe teritoriul Republicii Moldova → Bambuleac Ion
  • Victima- prin prisma jurisprudenței CEDO(art.34) → Știrbu Gheorghe
 • Participația penală →Vera Macovei

 


Activitățile organizației

Uniunea Juriştilor din Moldova este o asociaţie obştească care este cunoscută atît pe teritoriul Republicii Moldova cît şi în afara teritoriului ţării. Membrii Uniunea Juriştilor din Moldova sînt jurişti cu o experienţă bogată pe tărîmul jurisprudenţei, care au antrenat şi cadrele tinere – studenţii de la Facultatea de Drept, USM. În perioada anilor 2005-2006 Uniunea Juriştilor din Moldova a colaborat şi colaborează fructuos cu Centrul European de Drept Public din Grecia. În această perioadă au fost desfăşurate două proiecte de amploare:

a) Ridicarea nivelului de democratizare în ţară precum şi a jurisprudenţei – 2005.
b) Combaterea traficului de fiinţe umane, în special de femei şi copii – 2006.

În cadrul primului proiect s-au desfăşurat 4 conferinţe de rang internaţional:

a) Procesul electoral democratic din Europa 22.04-23.04.2005;
b) Strategiile de fortificare a sistemului judiciar 10-11.06.2005;
c) Democraţia şi drepturile omului 14-15.10.2005;
d) Suveranitatea de stat şi calitatea de membru internaţional 16.12.2005.

În cadrul al doilea proiect au fost desfăşurate 3 seminare de rang internaţional:

a) Noţiuni introductive privind fenomenul traficului în Republica Moldova prin prisma cadrului juridic Internaţional şi European 08.04.2006;
b) Drepturile şi interesele victimelor traficului de fiinţe umane: standardele internaţionale şi legislaţia naţională 27.05.2006;
c) Cadrul internaţional al protecţiei femeilor şi copiilor victime ale traficului de fiinţe umane 04.11.2006.

La conferinţe şi seminare au participat experţi internaţionali şi naţionali, colaborînd cu schimbul de experienţă în domeniu din ţările străine şi Republica Moldova.
De talie internaţională au participat experţi din Grecia (Byron Matarangas, Profesor Universitatea din Atena „Procesul electoral democratic din Grecia”; Ioannis Stribis, Avocat, Academia din Atena “Lupta contra coruţiie în sistemul judiciar; nivelul internaţional şi regional ca dimensiuni al acestei lupte”;), italieni (Roberto Toniatti, Profesor al Dreptului Constituţional, decanul Facultăţii de Drept, Universitatea Trento, Italia “Organizarea sistemului judiciar în ţările Europene”, Claudio Corradetti, Cercetător, Centrul de studii şi cercetări în domeniul drepturilor omului (Cersdu), Universitatea Luiss Guido Carli , Roma, Italia Sistemul judiciar în regimul democratic şi relaţiile cu sistemul politic: Practica judiciară italiană, Steffano Maffei, doctor în drept, Universitatea din Parma, Italia ) judecător de la Curtea din Haga, Anita Usatska, “Mecanismele internaţionale pentru protecţia drepturilor omului, tribunalele internaţionale şi procuraturile”; Rolanda Oostland, Lector de Drept Internaţional Public al Universităţii Erasmus din Roterdam, Cadrul Internaţional al protecţiei şi promovarea drepturilor femeilor ş.a..

Experţii naţionali: Gheorghe Avornic – moderator şi raportor, coordonator principal al ambelor proiecte, Gheorghe Susarenco, deputat în parlament, Dumitru Postovan Preşedintele Curţii de Arbitraj pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie, Tudor Popovici – Judecător al Curţii Supremă de Justiţie, Valeriu Balaban, Procurorul General al Procuraturii Generale al RM, Lilia Carasciuc, directorul Transparency International, Dumitru Baltag, decanul Facultăţii de Drept ULIM, ş.a.

La finele fiecărei conferinţe au fost publicate rapoartele experţilor naţionali şi internaţionali, în special s-a menţionat publicaţia în memoria lui Pavel Barbalat, În total peste citeva mii de exemplare, atît în ediţii speciale a Conferinţelor cît şi în Revista Naţională de Drept (revistă acreditată ca ştiinţifico-practică).

Impactul proiectelor a avut loc nu numai pe teritoriul Republicii Moldova dar şi pe teritoriul altor ţări, deoarece nu numai experţii şi participanţii locali au acumulat informaţii şi experienţă dar şi experţii internaţionali fiind uneori uimuţi de instrumentele legale care sînt aplicate pe teritoriul Moldovei, mai ales de paşii rapizi de dezvoltare democratică care au fost întreprinşi în ultimii ani.

Ca ceva neordinar a fost lansat de aripa tinara Concursul Interuniversitar “Miss Jurist”, petrecută deja în 2 editii, in centrul de agrement “PEOPLE”, la care au participat concurente din 6 institutii de învăţămînt din Moldova unde exista proifil juridic.

Prezentarea raportului cu tema: Fidejusiunea ca mijloc de garantare a executării obligaţiilor

 

Raportor: Boris Malachi, student anul II

 

ASOCIAŢIA OBŞTEASCĂ

UNIUNEA JURIŞTILOR DIN MOLDOVA

 

Miercuri, 02 Martie 2011, ora 17.30, în bir.103 a avut loc

prezentarea raportului cu tema:

,,Fidejusiunea ca mijloc de garantare a executării obligaţiilor

Instituţia fidejusiunii ca mijloc de garantare a executării obligaţiilor este cunoscută încă din dreptul privat roman, dezvoltîndu-se a capatat ample reglementari in special in dreptul continental, dar pastrînd pe parcursul anilor elementele sale esenţiale. Astăzi, Codul Civil al RM abordează fidejusiunea drept un contract prin care o parte (fidejusor) se obligă faţă de cealaltă parte (creditor) să execute integral sau parţial, gratuit sau oneros obligaţia debitorului.

Raportul cuprinde aspecte specifice ale acestei instituţii precum ar fi: neobligativitatea acordului debitorului la constituirea fidejusiunii, fidejusiunea multiplă, limitele şi întinderea fidejusiunii, precum şi tradiţionalele – excepţii ale fidejusorilor.

De asemeni s-au abordat şi aspecte de drept comparat în aceasta materie (în special – tendinţa legislaţiei chineze de a proteja în primul rînd persoana fidejusorului, forma contractului cerut de legislaţia italiană, precum şi asemănările şi deosebirile dintre Codul Civil român, francez şi moldovenesc în materie de fidejusiune).