Acasă »

Prezentarea raportului cu tema: Uzucapiunea

ASOCIAŢIA OBŞTEASCĂ UNIUNEA JURIŞTILOR DIN MOLDOVA

Vineri, 4 noiembrie, ora 17.30, în bir.103 a avut loc:

Prezentarea raportului cu tema: Uzucapiunea 

Raportori : Albu Victoria și Oglinda Cristina, studente anul II, USM

Cele mai importante aspecte discutate:

Uzucapiunea e considerată cel mai spectaculos efect al posesiunii. Astfel, în Codul Civil din 2002 s-a reglementat pentru prima oară uzucapiunea ca mod de dobîndire a dreptului de proprietate.

Deoarece în Codul din 1964 această instituţie nu era reglementată, această temă a trezit discuţii aprinse şi anume s-a pus problema dacă nu vine uzucapiunea în contradicţie cu caracterul perpetuu al dreptului de proprietate şi cu articolul 1 din Primul Protocol Adiţional al Convenţiei (CEDO). Doctrinarii autohtoni consideră că această instituţie nu vine în contradicţie nici cu caracterul perpetuu şi nici cu Convenţia, pentru că mai multe state ce au ratificat Comvenţia au reglementat în legislaţia naţională această instituţie. Mai mult, sistemul englez de drept, de asemenea, conţine o astfel de instituţie.

O problemă doctrinară este şi aprecierea naturii juridice a uzucapiunii. Astfel, uzucapiunea nu poate fi considerată o sancţiune, ori în cazul sancţiunii este nevoie de prezenţa faptei ilicite în urma căreia să survină sancţiunea. Uzucapiunea nu poate fi considerată nici drept renunţare tacită la dreptul de proprietate, pentru că art.338 CC al RM stipulează expres că renunţarea se face printr-o declaraţie, iar terţul dobîndeşte imediat dreptul de proprietate asupra bunului, nefiind necesară curgerea unei perioade de timp. Nici calitatea de act juridic nu-i putem atribui uzucapiunii, căci actul juridic constituie o manifestare de voinţă, iar pentru uzucapiune nu este suficientă doar manifestarea de voinţă, mai este nevoie de trecerea unei perioade de timp, expres prevăzută de lege.

Astfel, concluzionînd din cele menţionate mai sus putem defini uzucapiunea (prescripţia achizitivă) ca fapt juridic complex, rezultat din acţiunea posesorului şi existenţa unui fapt natural (trecerea unei perioade de timp), care dă naştere unui drept real.

În cadrul ședinței Consiliului Științific Studențesc a UJM au fost analizate un șir de probleme și lacune care vizează această instituție, una din ele a fost pe marginea art.336 Cod Civil al R.M. ,,Întreruperea termenului necesar pentru invocarea uzucapiunii’’, fiind evidentă întrebarea dacă simpla acțiune de revendicare va avea efect de întrerupere a prescripției achizitive. Conform unor opinii, în particular a dl. Sergiu Baieș, ce consideră că din momentul înaintării acțiunii în revendicare prescripția achizitivă se consideră întreruptă. Totodată în articolul dat se vorbește și despre temeiurile ce duc la suspendarea termenului de prescripție exctinctivă, deci ar fi oportun ca articolul în cauză să reflecte și acest aspect în denumirea sa.

Ce ține de momentele frecvent abordate în instanțele de judecată în prim plan apare situația celor care au început a poseda pînă la momentul intrării în vigoare a noului Cod Civil, deoarece se pune problema dacă vor putea ei include perioada dată în termenul cerut pentru a uzucapa. Răspunsul nu-l găsim direct în normele ce se referă la uzucapiune și nici prevederile ce ne vorbesc despre acțiunea legii civile în timp nu dau un răspuns, deci soluția ar fi să se completeze Legea pentru punere în aplicare a Codului Civil al R.M. cu un articol care expres ar indica că termenul de 5 și 15 ani, cerut de art. 332 și 333 C.C. începe a curge din momentul în care posesorul a început a poseda, atribuind în așa fel efect retroactiv acestor prevederi legale. Deasemenea tangențial s-a vorbit și despre necesitatea de a înlătura lacuna ce ține de posibilitățile intervertirii a titlului posesiei.

În concluzie dorim să specificăm că instituția mai sus menționată este amplă și complexă, dar legislația civilă a statului nostru a încercat să acopere majoritatea aspectelor, deși în urma analizei efectuate deducem că există încă necesitatea unor reglmentări ce vor oferi posibilitatea de a soluționa orice litigiu ce ține de materia uzucapiunii.

 


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *