Acasă »

Prezentarea raportului: Stingerea obligației fiscale

ASOCIAŢIA OBŞTEASCĂ

UNIUNEA JURIŞTILOR DIN MOLDOVA

Vineri, 6 aprilie 2012, în bir.103, a fost prezentat raportul: Stingerea obligației fiscale

Raportor: Malachi Boris, student USM, Facultatea de Drept, anul III

În cadrul întîlnirii s-au discutat următoarele aspecte:

Un element specific  al raportului juridic fiscal îl reprezintă obligația fiscală. Într-o accepțiune largă, această obligației cuprinde ansamblul îndatoririlor ce sunt puse pe seama contribuabilului sau a organelor abilitate prin intermediul legii fiscale ( de a duce evindența contabilă, de a calcula veniturile impozabile, de a prezenta declarația fiscală etc.).

În sens restrîns obligația fiscală este prezentată în Titlul V, Capitolul V al Codului Fiscal ar RM din 24.04.1997 și reprezintă în esență obligația contribuabilului  de plată, în modul și termenele stabilite de lege, a anumitor sume de bani.

Cît privește modalitățile de stingere a acestor obligații fiscale, legiuitorul a prevăzut în art. 170 CF următoarele : achitarea, anularea, prescripţiea, scăderea, compensarea  sau executarea silită.

Fiecare modalitate comportă specificul său, incepînd cu executarea benevolă prin achitare (care, pentru a fi valabilă, trebuie să fie efectuată de persoana îndreptățită, prin mijloace legale și prin intermediul organelor sau instituțiilor abilitate) și finisînd cu executarea silită (care este cea mai severă și dură modalitate prevazută de legiuitor pentru încasarea de la debitori a sumelor restante).

Plata pentru fiecare sumă a obligației fiscale se face, în parte, în fondul corespunzător și în ordinea vechimii obligației, după cum urmează:

a)      Restanțele din anii precendenți, concomitent cu penalitățile aferente,

b)      Restanțele din cursul anului, concomitent cu majorările de întîrziere,

c)       Sumele ce vor deveni scadente în viitor.

Achitarea poate avea loc prin plată directă sau prin reţinere la sursă. Plata directă se face prin virament, inclusiv prin intermediul cardurilor bancare, prin folosirea altor instrumente de plată, sau în numerar.

Plata în numerar poate fi efectuată prin intermediul organului fiscal autorităţilor administraţiei publice locale, al operatorilor de poştă sau al instituţiilor financiare (sucursalelor sau filialelor acestora).

Executarea obligației fiscale prin reținere la sursă se realizează prin calcularea, reținerea și vărsarea veniturilor bugetare de către o altă  persoană decît contribuabilul. Între persoana care reține și varsă la bugetul de stat sumele datorate și contribuabil există un raport juridic în cadrul căruia prima persoană este obligată de a plăti contribuabilului careva sume de bani. Această sumă de bani va reprezenta pentru contribuabil un venit impozabil (de exemplu – salariul).

Stingerea obligaţiei fiscale prin anulare se efectuează prin acte cu caracter general sau individual, adoptate conform legislaţiei. Aceasta modalitate mai este numită și amnistie fiscală. În RepublicaMoldovaaceastă măsură a fost aplicată pînă cind o singură dată, în anul 2007, cînd prin intermediul unei legi sa produs legalizarea masivă a capitalului și concomitent cu aceasta – amnistia fiscală. Astfel, legiuitorul a iertat tuturor contribuabililor restanțele fiscale ale acestora (inclusiv toate penalitățile și dobînzile datorate).

Trebuie de menționat, că la o examinare mai detaliată unele dintre modalitățile de stingere a obligațiilor fiscal prevăzute de Codul Fiscal reprezintă, în realitate, posibilități reale de evaziune fiscal legală.


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *