APROBAT

prin decizia Consiliului Administrativ al
A.O. ”Uniunea Juriștilor din Republica Moldova”
din 04 iulie 2022

REGULAMENTUL
cu privire la procedura arbitrală al Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă
A.O. ”Uniunea Juriștilor din Republica Moldova”

Capitolul I. DISPOZIȚII GENERALE

         Articolul 1. Curtea de Arbitraj Comercial Internațional

 • Prezentul Regulament stabilește principiile și regulile de soluționare a litigiilor interne și internaționale supuse arbitrajului instituționalizat organizat de către Curtea de Arbitraj Comercial Internațională de pe lângă A.O. ”Uniunea Juriștilor din Republica Moldova”, denumită în continuare – Curtea de Arbitraj.
 • În cazul în care s-a încredințat Curții de Arbitraj organizarea unui arbitraj, prin însuși acest fapt, părțile au acceptat prevederile prezentulului Regulament, cu excepția cazului dacă, odată cu încredințarea organizării arbitrajului, părțile au optat, în scris, pentru alte reguli de procedură și acestea au fost acceptate de tribunalul arbitral.
 • Curtea de Arbitraj, ca instituție permanentă, administrează procesul arbitral din punct de vedere organizațional și de dispoziție, pe când litigiul nemijlocit se soluționează de către tribunalul arbitral constituit prin voința părților conform convenției de arbitraj.

         Articolul 2. Noțiuni principale și interpretări

 •  În sensul prezentului Regulament, următoarele noţiuni principale semnifică:

arbitraj – cale alternativă de soluţionare a litigiilor atât de către arbitri numiţi pentru fiecare caz aparte (arbitraj ad-hoc), cât şi de către instituţii permanente de arbitraj;

arbitru – persoană fizică aleasă de părţi sau numită în modul stabilit de părţi pentru soluţionarea prin arbitraj a litigiului;

cerere de arbitrare – cererea de soluționare a unui litigiu arbitral;

cerere reconvențională – mijloc procedural prin care pârâtul dintr-un proces pendinte arbitral formulează pretenții proprii împotriva reclamantului;

convenţie de arbitraj – acord în a cărui bază părţile remit spre soluţionare în arbitraj toate litigiile sau o parte din litigiile care au apărut sau care ar putea să apară între ele ca rezultat al unui raport juridic contractual sau necontractual;

clauză compromisorie – clauză prin care părţile convin ca eventualele litigii născute din contractul în care este inserată sau în legătură cu acesta să fie soluţionate prin arbitraj, arătându-se instituţia de arbitraj. Valabilitatea clauzei compromisorii este independentă de valabilitatea contractului în care este inserată;

compromis – înţelegere între părţi ca un litigiu izvorât cu certitudine între ele să fie soluţionat prin arbitraj, indicându-se, sub sancţiunea nulităţii, obiectul litigiului şi instituţia de arbitraj;

instanţă de judecată – organ din sistemul judecătoresc al Republicii Moldova;

litigiu arbitral – orice litigiu intern (fără element de extraneitate) sau internațional (cu element de extraneitate), izvorât dintr-un raport juridic contractual sau extracontractual, supus soluționării pe calea arbitrajului;

parte – orice reclamant, pârât, intervenient sau participant la procedura arbitrală;

Președintele Curții – președintele Curții de Arbitraj;

Regulament – prezentul Regulament cu privire la procedura arbitrală ale Curții de Arbitraj;

Secretariatul Curții – secretarul Curții de Arbitraj;

tribunal arbitral – arbitru unic sau complet de arbitri.

         Articolul 3. Principiile procedurii arbitrale

 • Procedura arbitrală este guvernată de următoarele principii:
 • dreptul la un proces echitabil;
 • legalitate;
 • egalitatea părților în proces;
 • libertatea convenției în arbitraj;
 • constituirea arbitrajului în conformitate cu convenție părților;
 • contradictorialitate;
 • respectarea dreptului la apărare;
 • confidențialitate.
 • Pe întreg parcursul procedurii, Curtea de Arbitraj, Președintele Curții, tribunalul arbitral și părțile vor acționa cu bună-credință, într-o manieră eficientă și cu celeritate, cu respectarea egalității de tratament, a dreptului la apărare și a principiului contradictorialității.
 • Pe parcursul desfășurării procedurii arbitrale, oricare parte are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil, în termen optim şi previzibil, de către un tribunal arbitral independent și imparţial.
 • Părțile au dreptul să ia cunoștință de conținutul tuturor actelor dosarului, cu respectarea principiului confidențialității procedurii arbitrale.
 • În caz de contradicție între convenția arbitrală și prevederile prezentului Regulament, la care aceasta trimite, va prevala convenția arbitrală, cu excepția cazului în care prezentul Regulament dispune, în mod expres, altfel.

         Articolul 4. Comunicările

 • Corespondenţa cu părţile şi arbitrii se asigură de către secretariatul Curții. Cererea de arbitraj, citaţiile de chemare în şedinţă arbitrală, hotărârile şi încheierile arbitrale se comunică participanţilor la proces prin poştă, prin intermediul unei scrisori recomandate cu aviz de recepție sau prin poștă rapidă. Dovezile de comunicare se depun la dosar.
 • Celelalte înscrisuri, precum și informațiile și diversele înștiințări pot fi făcute și prin scrisoare recomandată cu aviz de recepți, prin poștă rapidă, poștă electronică, telegramă, telex, telefax sau orice alt mijloc de comunicare ce permite stabilirea probei comunicării și a textului transmis. În cazul comunicărilor telefonice, secretariatul tribunalului arbitral va face mențiune în dosar, precizând data și ora convorbirii.
 • Comunicările se fac, după caz, la adresa indicată de parte în cererea de arbitraj sau referință, ori în contractul și corespondența dintre părți.
 • Dacă părțile nu au convenit altfel, orice comunicare scrisă se consideră recepționată dacă a fost remisă destinatarului personal sau la sediul, domiciliul, reședința ori la adresa poștală a acestuia.
 • Înștiințările sau comunicările se consideră transmise în ziua când au fost recepționate de către partea în proces sau reprezentantul ei, sau trebuia să fie recepționată, dacă au fost transmise conform prevederilor alin. 4 din prezentul articol.
 • Înscrisurile comunicate părților se consideră înmânate și în cazul în care destinatarul a refuzat primirea, sau nu s-a prezentat la oficiul poștal pentru a le ridica, deși există dovada avizării sale. La cererea părții înscrisurile pot fi trimise (înmânate) reprezentantului ei în dosar, fiind considerate comunicate legal părții.
 • În cazul în care, după pornirea procedurii arbitrale, partea sau orice alt participant la proces şi-a schimbat domiciliul sau sediul, este obligat să comunice în scris tribunalului arbitral şi părţii adverse noua adresă.
 • În cazul în care una dintre părţi nu cunoaşte locul aflării celeilalte părţi sau a oricărui alt participant la proces, tribunalul arbitral poate dispune citarea publică, în condiţiile Codului de procedură civilă.

         Articolul 5. Termene

 • Termenele indicate în prezentul Regulament încep să curgă din ziua următoare recepționării comunicărilor de către participanții procesului arbitral, sau de la altă dată expres indicată în Regulament.
 • Termenele prevăzute de Regulament sunt termene de decădere, atunci când în text este menționat expres aceasta.
 • Tribunalul arbitral sau, până la constituirea acestuia, Președintele Curții poate prelungi, din motive temeinice, în baza unei cereri formulate de către oricare dintre părți, ori din oficiu, orice termen pentru îndeplinirea de către o parte a obligațiilor sale.
 • Termenul adus la cunoștință sau pentru care au fost trimise citațiile nu poate fi modificat de tribunalul arbitral decât pentru motive temeinice. Părțile își pot exprima acordul în scris pentru modificarea termenului și fără a mai fi citate. Dacă este cazul, părțile vor fi citate de îndată pentru noul termen.

Articolul 6. Confidențilaitatea

 • Cu excepția cazului în care părțile convin în alt mod, pe toată durata procedurii arbitrale, Curtea de Arbitraj, Președintele Curții, secretariatul Curții, tribunalul arbitral sunt obligaţi să păstreze secretul profesional, confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi a documentelor care ţin de secretul comercial al părţilor şi/sau de viaţa privată a persoanei, cunoscute în cadrul exercitării funcţiilor lor. Dosarul litigiului este confidenţial. Nicio persoană, în afara celor implicate în desfăşurarea litigiului, nu are acces la dosar fără acordul scris al părţilor.
 • Hotărârile arbitrale pot fi publicate integral numai cu acordul părților. Ele pot fi însă publicate parțial ori în rezumat, sau comentate sub aspectul problemelor de drept ivite, în reviste, lucrări ori culegeri de practică arbitrală, fără a se menționa numele sau denumirea părților ori alte date care ar putea  prejudicia interesele lor.

Capitolul II. Convenția de arbitraj

         Articolul 7. Convenția de arbitraj

 • Tribunalul arbitral se organizează și se desfășoară potrivit convenției de arbitraj.
 • Convenția de arbitraj este un acord, încheiat în scris, sub sancțiunea nulității, prin care părțile convin să supună spre soluționare Curții de Arbitraj unele sau toate litigiile ce ar putea să apară între ele cu privire la un raport juridic contractual sau necontractual din domeniul comercial sau civil.
 • Convenția de arbitraj poate rezulta și din depunerea de către reclamant a unei cereri de arbitraj și acceptarea pârâtului ca această cerere să fie soluționată de către Curtea de Arbitraj prin prezentarea referinței în care este exprimat acceptul acestuia în formă scrisă.
 • Prin convenția de arbitraj părțile pot stabili normele de constituire a tribunalului de arbitraj: numirea, revocarea și înlocuirea arbitrilor, termenul și locul desfășurării procedurii arbitrale, limba de procedură, normele cheltuielilor arbitrale și repartizarea acestor cheltuieli, precum și alte norme privind buna desfășurare a arbitrajului.
 • Tribunalul arbitral, din oficiu, ia o decizie asupra existenței sau validității convenției de arbitraj și supunerea litigiului jurisdicției sale. În cazul în care rezultă lipsa sau nulitatea convenției de arbitraj, părțile au dreptul să prezinte o convenție scrisă suplimentară privind examinarea litigiului de către tribunalul de arbitraj. În caz contrar, litigiul poate fi înaintat pentru examinare în instanța de judecată competentă.

Articolul 8. Clauza compromisorie și compromis

 • Convenția de arbitraj poate fi încheiată fie sub forma unei clauze compromisorii, înscrisă în contractul principal, a cărei valabilitate este independentă de valabilitatea contractului în care este înserată, fie sub forma unei înțelegeri de sine stătătoare, denumită compromis.

         Articolul 9. Arbitrajul ad-hoc

 • Pentru soluționarea unui anumit litigiu, părțile în litigiu pot institui arbitraj ad-hoc. Modul de instituire a arbitrajului ad-hoc se stabilește prin acordul părților și nu va fi în contradicție cu prevederile art. 12-15 din Legea nr. 23-XVI din 22.02.2008 cu privire la arbitraj.

Capitolul III. SESIZAREA INSTITUȚIEI ARBITRALE. CUPRINSUL CERERII DE ARBITRAJ

         Articolul 10. Cererea de arbitrare

 • (1)     Cererea de arbitrare prin care este sesizată Curtea de Arbitraj trebuie să cuprindă:
 • denumirea Curții de Arbitraj;
 • numele, prenumele, domiciliul pentru persoanele fizice și denumirea, sediul, datele de înregistrare oficiale și bancare pentru persoanele juridice, sau reședința părților;
 • numele, prenumele și calitatea celui care reprezintă partea în litigiu, anexându-se dovada calității de reprezentant;
 • referința la convenția de arbitraj, anexându-se copia de pe contractul în care a fost înserată sau copia de pe compromis;
 • obiectul și valoarea cererii, cu indicarea calculului;
 • motivele de fapt și de drept, precum și probele pe care se întemeiază cererea;
 • numele, prenumele și domiciliul martorilor, în cazul în care se solicită proba cu martori;
 • numele şi prenumele arbitrului numit sau al arbitrului unic propus;
 • data întocmirii cererii de arbitraj;
 • semnătura părții.
 • La cererea de arbitraj se anexează:
 • documentele care certifică circumstanțele pe care reclamantul își întemeiază pretențiile;
 • procura, care confirmă împuternicirile reprezentantului;
 • copia certificată de pe contractul în care este înserată convenția de arbitraj sau copia legalizată de pe compromis;
 • dovada de plată a tarifelor pentru organizarea arbitrajului (taxa de înregistrare și taxa de arbitraj);
 • notificarea pârâtului despre numirea arbitrului sau propunerea arbitrului unic;
 • alte documente pentru susținerea cererii.
 • Cererea de arbitraj și anexele sale se depun în limba de stat în format electronic și pe suport de hârtie, într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâților, precum și câte un exemplar pentru dosarul cauzei și pentru fiecare arbitru, precum și în format electronic.
 • Dacă cererea de arbitraj sau anexele sunt formulate într-o limbă străină, Curtea de Arbitraj, din oficiu sau la cerere, dispune prezentarea traducerii lor în limba de stat, în modul stabilit de lege.
 • Dispozițiile prezentului articol se aplică, în mod corespunzător, cererii reconvenționale formulate de pârât sau de unul dintre pârâți.

Articolul 11. Înregistrarea cererii

 • Cererea de arbitrare, însoțită de dovada achitării taxei de înregistrare, în cuantumul stabilit prin Normele privind taxele și cheltuielile arbitrale în vigoare la data la care este depusă cererea de arbitrare, este înregistrată la secretariatul Curții.
 • În cazul în care taxa de înregistrare nu este achitată la data depunerii cererii arbitrale, secretariatul Curții va acorda reclamantului un termen de 5 zile, calculat de la data comunicării, pentru achitarea taxei.
 • În cazul în care taxa de înregistrare nu a fost achitată în termen, cererea de arbitrare se restituie în baza deciziei președintelui Curții.

         Articolul 12. Înlăturarea deficienților

 • La primirea cererii de arbitraj, secretariatul Curții verifică dacă aceasta întrunește exigențele prevăzute de prezentul Regulament. În cazul în care cererea de arbitraj nu corespunde exigențelor stabilite la art. 10 din prezentul Regulament, secretariatul notifică acest lucru reclamantului și îi acordă un termen de cel mult 5 zile de la data primirii comunicării pentru remedierea acestora. Dacă în termenul acordat nu sunt înlăturate iregularitățile comunicate de secretariatul, cererea de arbitraj se restituie.
 • Restituirea cererii de arbitraj nu exclude posibilitatea adresării repetate a aceluiași reclamant, dacă vor fi înlăturate iregularitățile constatate. 
 • În cazul când iregularitățile menționate vor fi înlăturate în termenul stabilit, data introducerii cererii de arbitraj se va considera ziua înregistrării ei inițiale, iar în cazul când reclamantul nu va înlătura deficiențele cererii în termenul stabilit cererea se va considera nefiind introdusă.

Articolul 13. Taxa arbitrală

 • În termen de 10 zile de la data comunicării înștiințării din partea secretariatul Curții, reclamantul va achita taxa arbitrală, calculată în conformitate cu Normele privind taxele și cheltuielile arbitrale în vigoare la data la care este depusă cererea de arbitrare.
 • La cererea reclamantului și în funcție de circumstanțele cauzei, termenul prevăzut la alin. (1) poate fi prelungit prin decizie motivată de către Președintele Curții.
 • Dacă dovada plății taxei arbitrale nu se face în termenele și condițiile comunicate de secretariatul Curții, cererea de arbitrare se restituie reclamantului.

         Articolul 14. Data începerii procedurii

 • Procedura arbitrală se consideră începută la data la care cererea de arbitrare este primită de secretariatul Curții, sub rezerva achitării taxei de înregistrare și a taxei arbitrale, în condițiile comunicate de secretariatul Curții.
 • În cazul în care cererea de arbitrare este expediată prin poștă, data începerii procedurii arbitrajului este data prevăzută pe ștampila oficiului poștal de expediere. Plicul cu dovada predării se atașează la dosarul cauzei.

         Capitolul IV. Constituirea Tribunalului arbitral

         Articolul 15. Statutul arbitrului

 • Soluționarea litigiilor se efectuează de către tribunalul arbitral.
 • Poate fi arbitru o persoană fizică, cetățean al Republicii Moldova sau străin, care:
 •  posedă capacitate deplină de exercițiu al drepturilor sale, se bucură de reputație ireproșabilă și are o înaltă calificare și experiență profesională în domeniul dreptului, relațiilor economice interne și internaționale, dar și cunoștințe speciale privitor la soluționarea litigiilor prin procedura arbitrajului intern și/sau internațional;
 • a dat consimțământul privind îndeplinirea atribuțiilor de arbitru în cadrul Curții de Arbitraj;
 • nu are antecedente penale nestinse;
 • nu deține o funcție al cărei statut este incompatibil cu calitatea de arbitru, potrivit legii.
 • Arbitrii în exercitarea funcțiilor nu sunt reprezentanții părților. Ei sunt independenți și imparțiali atât cu părțile în litigiu, cât și cu alți participanți la procesul arbitral.

         Articolul 16. Componența tribunalului arbitral

 • Tribunalul arbitral se constituie conform convenției de arbitraj.
 • (2)     Părțile sunt libere să stabilească numărul de arbitri. Dacă părțile nu au stabilit numărul de arbitri, vor fi desemnați 3 arbitri.
 • În condițiile în care valoarea litigiului nu este semnificativă, sau problemele juridice abordate sunt simple, președintele Curții, cu acordul părților, poate decide ca tribunalul arbitral să fie compus dintr-un singur arbitru.

         Articolul 17. Desemnarea sau numirea arbitrilor

 • (1)     În cazul când tribunalul va fi format din trei arbitri, fiecare parte numește câte un arbitru. Dacă în decurs de 30 zile după recepționarea propunerii de desemnare a arbitrului o parte nu-l desemnează, arbitrul este numit la cererea oricărei părți, de președintele Curții de Arbitraj în decursul a 15 zile din data primirii cererii.
 • Arbitrii astfel desemnați vor numi, în termen de 15 zile din data numirii lor, pe un al treilea arbitru, care va fi supraarbitu al tribunalului. Dacă cei doi arbitri nu sunt de acord asupra persoanei președintelui tribunalului, acesta va fi numit, la cererea oricărei părți, de către președintele Curții în termen de cel mult 10 zile din data primirii cererii. Președintele tribunalului arbitral este ales de părți, dacă există un acord scris în acest sens.
 • În cazul în care litigiul urmează să fie examinat de un singur arbitru, oricare dintre părți poate propune celeilalte părți candidatura unuia sau a câtorva persoane care ar putea fi arbitri. Dacă în decurs de 15 zile după recepționarea propunerii părțile nu au ajuns la un acord asupra candidaturii respective, arbitrul este numit, la cererea oricărei părți, de președintele Curții în decursul a 10 zile din data primirii cererii.
 • Dacă sunt  mai mulți reclamanți sau, după caz, mai mulți pârâți, iar tribunalul urmează să fie format din 3 arbitri, reclamanții sau, după caz, pârâții desemnează împreună câte un arbitru. În cazul în care  oricare dintre aceștia în termen de 15 zile nu desemnează arbitrul, el va fi numit de președintele Curții în decursul a 10 zile din data primirii cererii.
 • Niciuna dintre părți nu are dreptul să numească un arbitru în locul celeilalte  părți sau să aibă mai mulți arbitri decât cealaltă parte.
 • La desemnarea arbitrului/supraarbitrului de către președintele Curții, se vor lua în considerație cerințele față de aceștia stipulate în convenția de arbitraj, inclusiv  calificarea, calitățile morale  și etice, criteriile de independență și imparțialitate, de asemenea natura și circumstanțele disputei, dreptul aplicabil  fondului, locul și limba arbitrajului.
 • În cazul în care arbitrul unic sau, după caz, arbitrii nu pot fi numiți prin convenție de arbitraj și nici nu a fost prevăzută modalitatea de numire, partea care vrea să recurgă la arbitraj trimite o notificare scrisă părții adverse, prin care aceasta din urmă este invitată să participe la numirea arbitrilor.
 • Notificarea prevăzută la alin.(7) trebuie să se refere la convenția de arbitraj, să enunțe succint pretențiile și temeiurile lor (obiectul litigiului), să indice numele, domiciliul și datele profesionale ale arbitrului unic propus sau numit, dacă acesta nu este din Lista arbitrilor.
 • Partea notificată trebuie să trimită, la rândul ei, în termen de 15 zile de la primirea notificării, răspuns la propunerea de numire a arbitrului. Dacă partea opusă nu numește în termen un arbitru, sau părțile nu ajung la un  acord asupra candidaturii arbitrului unic, arbitrul este numit, la cererea oricărei părți, de președintele Curții în decursul a 15 zile din data primirii cererii.
 • Partea care a notificat cealaltă parte despre numirea arbitrului nu poate revoca fără consimțământul celeilalte părți numirea astfel făcută.
 • Prevederile alin. (7 – 10) din prezentul articol se aplică  în cazul arbitrajului ad-hoc.
 • Numirea unui arbitru de către o parte nu limitează dreptul acesteia de a invoca incompetența arbitrajului.

Articolul 18. Acceptarea împuternicirilor de arbitru

 • Fiecare arbitru trebuie să fie imparțial și independent.
 • Acordul sau refuzul de a fi arbitru sau supraarbitru într-un anumit litigiu se prezintă în scris secretariatul Curții și se comunică părților în decurs de 5 zile de la data primirii propunerii de numire. Acordul arbitrului sau supraarbitrului cuprinde și declarația scrisă a acestuia, în care se arată, sub semnătură, dacă are sau a avut vreo relație cu părțile, precum și dacă au existat sau există conflicte de interese și orice alte fapte sau împrejurări de natură să pună la îndoială independența și imparțialitatea sa. Acordul și declarația se anexează la dosarul litigiului, pentru ca părțile să ia cunoștință de conținutul lui.
 • Necomplectarea și nesemnarea acordului de acceptare și a declarației de independență, de imparțialitate și de disponibilitate în termenul prevăzut la alin. (2) este considerată refuz al îndeplinirii mandatului de arbitru.
 • Secretariatul Curții va transmite părților și celorlalți arbitri o copie a acordului și a declarației și va păstra originalul la dosarul cauzei.
 • Arbitrul și supraarbitrul numit este obligat, din momentul numirii și pe parcursul întregii proceduri arbitrale, să declare de îndată circumstanțele de natură să ridice îndoieli justificate asupra imparțialității sau independenței sale. În cazul existenței unor asemenea circumstanțe, arbitrul se abține și declară în scris acest fapt.

Articolul 19. Data constituirii tribunalului arbitral

 • (1)     Tribunalul arbitral se consideră constituit la data acceptării mandatului de către supraarbitru ori, după caz, a acceptării mandatului de către arbitrul unic.
 • Din momentul constituirii sale, tribunalul arbitral este învestit cu judecarea cererii arbitrale și a celorlalte cereri privind procedura arbitrală, cu excepția cererilor care potrivit legii și prezentului Regulament sunt de competența exclusivă a altor organe jurisdicționale.

Articolul 20. Temeiurile și procedura de recuzare a arbitrului

 • Părțile sunt libere să convină asupra procedurii de recuzare a arbitrului, respectând prevederile alin. (3)
 • Arbitrul și supraarbitrul poate fi recuzat pentru cauze care pun la îndoială independența și imparțialitatea lui sau dacă el nu posedă calificarea convenită de părți. Partea este în drept să recuze arbitrul pe care l-a desemnat sau la a cărui desemnare a participat doar pentru motive de care a luat cunoștință după desemnare.
 • În lipsa înţelegerii consemnate în prezentul articol la alin.(1), partea care intenţionează să declare recuzarea supraarbitrului trebuie să informeze în scris tribunalul arbitral în termen de 15 zile din data la care a luat cunoştinţă de constituirea acestuia sau din data survenirii circumstanţelor menţionate la alin.(2), notificînd în scris tribunalul arbitral despre motivele recuzării. Dacă arbitrul căruia îi este înaintată recuzarea nu se retrage singur sau dacă cealaltă parte nu este de acord cu recuzarea lui, asupra cererii de recuzare se pronunţă tribunalul arbitral.
 • Dacă recuzarea nu poate fi obţinută conform procedurii stabilite de părţi sau procedurii stabilite la alin.(3), partea interesată poate, în termen de 15 de zile din data respingerii cererii de recuzare, să solicite președintelui Curții adoptarea unei decizii privind recuzarea, care nu poate fi atacată. Până la luarea deciziei de către președintele Curții, tribunalul arbitral, inclusiv arbitrul căruia îi este înaintată recuzarea, poate continua procedura arbitrală şi poate pronunţa hotărârea arbitrală.
 • Cererea de recuzare a arbitrului înaintată până la constituirea arbitrajului se soluționează de către președintele Curții de Arbitraj în termen de 15 zile, inclusiv în cazul recuzării arbitrului unic.
 • Recuzarea poate interveni la orice etapă a procedurii arbitrale, până la încheierea dezbaterilor. În cazul neadmiterii cererii de recuzare, litigiul se examinează de arbitrii desemnați.
 • (7)     Prevederile acestui articol se aplică în mod corespunzător și experților  sau traducătorilor, recuzarea se soluționează de tribunalul arbitral.

Articolul 21. Răspunderea arbitrilor

 • Arbitrii sunt răspunzători de daune în condiţiile legii dacă:
 • după acceptare, renunţă în mod nejustificat la împuternicirile lor;
 • nu participă fără motiv justificat la judecarea litigiului ori nu pronunţă hotărârea în termenul stabilit în hotărârea arbitrală;
 • nu respectă caracterul confidenţial al arbitrajului, publicând sau divulgând date de care iau cunoştinţă în calitatea de arbitru fără a avea autorizarea părţilor;
 • încalcă în mod flagrant obligaţiile ce le revin.

(2)Procedura de răspundere a arbitrilor este exercitată de către Curtea de Arbitraj.

Articolul 22. Încetarea mandatului de arbitru și desemnarea unui nou arbitru

 • Prezența arbitrilor la ședințele arbitrale este obligatorie. În cazul absenței nemotivate a arbitrului de la ședința arbitrală, se va proceda la înlocuirea acestuia, conform prevederilor prezentului Regulament.
 • Arbitrul investit cu soluționarea litigiului nu poate fi înlocuit pe durata procedurii arbitrale decât în caz de:
 • recuzare sau abținere;
 • revocare;
 • renunțare;
 • imposibilitate de exercitare a funcțiilor;
 • absență nemotivată;
 • deces.
 • La înlocuirea arbitrului, noul arbitru se desemnează de partea ce l-a numit în termen de 15 zile de când a luat cunoștință de survenirea împrejurărilor ce au dus la încetarea împuternicirilor de arbitru. Dacă partea nu numește un arbitru sau un arbitru unic sau un supraarbitru, acesta este numit de președintele Curții în termen de 5 zile.
 • În cazul înlocuirii arbitrului, tribunalul arbitral decide dacă dezbaterile arbitrale ce au avut loc până la substituire se vor repeta și dacă actele îndeplinite de arbitrul recuzat urmează a fi menținute.
 • Înlocuirea arbitrului unic sau a supraarbitrului are ca efect reluarea procedurii arbitrale.
 • Împuternicirile arbitrului încetează odată cu adoptarea hotărârii în litigiul examinat.

Capitolul V. PREGĂTIREA CAUZEI PENTRU TRANSMITERE TRIBUNALULUI ARBITRAL. REFERINȚA ȘI ACȚIUNEA RECONVENȚIONALĂ

         Articolul 23. Înștiințarea părâtului

 • În termen de 5 zile de la primirea cererii de arbitraj sau de la înlăturarea iregularităților, secretariatul Curții expediază pârâtului copia cererii de arbitraj cu documentele anexate la aceasta. Excepție reprezintă cazul în care reclamantul a anexat la cerere dovada comunicării către pârât a cererii de arbitraj și a documentelor anexate și/sau referința pârâtului.

         Articolul 24. Termenul și locul desfășurării procedurii arbitrale

 • Dacă părţile nu au convenit altfel, tribunalul arbitral trebuie să pronunţe hotărârea în cel mult 6 luni de la data constituirii sale. Pentru motive temeinice, prin încheiere, acesta poate dispune prelungirea termenului arbitrajului cu cel mult 2 luni.
 • Procedura arbitrală se iniţiază şi se desfăşoară la sediul Curții de Arbitraj. Părţile pot conveni printr-un acord scris, cu încuviinţarea preşedintelui Curții, un alt loc de examinare a litigiului, cu suportarea cheltuielilor de către acestea.

Articolul 25. Referința

 • Primind cererea de arbitraj în termenul convenit de părți ori stabilit de Curtea de Arbitraj, care nu poate depăși 30 de zile de la primirea copiei de pe cererea de arbitraj, pârâtul va depune la Curtea de Arbitraj referința cu actele însoțitoare, într-un număr corespunzător participanților la proces. Secretariatul va expedia reclamantului referința și orice alte cereri parvenite de la pârât.
 • Referința va cuprinde:
 • mențiunile și cerințele prevăzute pentru cererea de arbitraj în art. 10 din prezentul Regulament;
 • numele arbitrului numit de el sau răspunsul la propunerea reclamantului privind soluționarea litigiului de către un arbitru unic;
 • excepțiile referitoare la cererea reclamantului;
 • răspunsul în fapt și în drept la cerere;
 • probele propuse în apărare.
 • (3)    Referința și anexele sale se transmit în limba care va fi utilizată în cadrul procedurii arbitrale sau în limbă de stat pe suport de hârtie în atâtea exemplare, câți reclamanți și arbitri sunt, plus unu pentru dosarul cauzei, precum și în format electronic.
 • Secretariatul Curții va expedia reclamantului Referința și orice alte cereri parvenite de la pârât.
 • Lipsa unui răspuns din partea pârâtului nu înseamnă recunoașterea pretențiilor reclamantului și nu împiedică desfășurarea în continuare a arbitrajului.

Articolul 26. Cererea reconvențională

 • Pârâtul are dreptul de a formula pretenții împotriva reclamantului din cererea de arbitraj prin acțiune reconvențională, dacă ele derivă din același raport juridic. Termenul de depunere a acțiunii reconvenționale este de 30 de zile de la primirea copiei de pe cererea de arbitraj sau cel târziu până la prima zi de înfățișare și trebuie să îndeplinească aceleași condiții ca și cererea principală. Acțiunea reconvențională se soluționează odată cu cererea principală sau separat.
 • (2)     Dacă drept rezultat al înaintării cu întârziere a cererii reconvenționale procedura arbitrală se tergiversează, pârâtul prin Decizia tribunalului arbitral poate fi obligat la compensarea cheltuielilor suplimentare cauzate Curții de Arbitraj și celeilalte părți.
 • Tribunalul arbitral poate să nu admită examinarea cererii reconvenționale, dacă a fost depusă cu întârziere, iar cererea va fi examinată într-o procedură separată.
 • Referința pârâtului la cererea reconvențională va avea același conținut ca și referința pârâtului inițial și se introduce în același termen ca și prima referință.

Articolul 27. Transmiterea cauzei spre examinare

 • (1)     După constituirea tribunalului arbitral, primirea Referinței și cererii reconvenționale, secretariatul Curții va transmite dosarul tribunalului arbitral, făcând o mențiune în scris despre acest fapt, precum și despre data transmiterii dosarului.

Capitolul VI. PROCEDURA ARBITRALĂ

Articolul 28. Egalitatea părților

 • Arbitrajul trebuie să fie imparţial şi să abordeze cauza arbitrală într-o manieră practică şi operativă.
 • Procedura arbitrală trebuie să asigure părţilor, sub sancţiunea nulităţii hotărârii arbitrale, egalitatea de tratament, respectarea dreptului de apărare şi a principiului contradictorialităţii.

Articolul 29. Stabilirea regulilor de procedură

 • Părţile sunt libere să convină asupra procedurii pe care o va urma tribunalul arbitral în soluţionarea litigiului.
 • În lipsa acordului stabilit la alin.(1), tribunalul arbitral poate, în condiţiile prezentului Regulament, să desfăşoare procedura şi să soluţioneze litigiul în modul în care îl consideră corespunzător. Atribuţiile conferite tribunalului arbitral includ dreptul de a determina admisibilitatea, pertinenţa şi importanţa fiecărei probe.

Articolul 30. Limba procedurii arbitrale

 • Părţile sunt libere să stabilească limba sau limbile care vor fi utilizate în cadrul procedurii arbitrale.
 • Dacă părţile nu au convenit în acest sens, tribunalul arbitral stabileşte, printr-o încheiere, ca procedura arbitrală să se desfăşoare în limba de stat. Acest acord sau această decizie se referă la orice declaraţie scrisă a părţii, la orice audiere, hotărâre, decizie sau la o altă comunicare a tribunalului arbitral.
 • Părţile ce nu posedă sau nu vorbesc limba de stat sau limba în care se desfăşoară procedura arbitrală sunt în drept să ia cunoştinţă de actele, lucrările dosarului şi să comunice în şedinţa arbitrală prin intermediul unui interpret. Tribunalul arbitral îi asigură serviciile unui interpret, serviciile căruia sunt acoperite de partea care a solicitat interpretul.

Articolul 31. Dreptul aplicabil fondului litigiului

 • Tribunalul arbitral soluţionează litigiul în conformitate cu normele de drept pe care părţile le-au ales ca drept aplicabil fondului litigiului. Orice desemnare a legii sau a sistemului de drept al unui stat este interpretată, cu excepţia unei stipulaţii contrare exprese, ca o referire la dreptul material al statului respectiv şi nu la normele lui conflictuale.
 • Dacă părţile nu au convenit asupra legii aplicabile fondului litigiului, tribunalul arbitral aplică legea stabilită de normele conflictuale pe care le consideră aplicabile în speţă.
 • Tribunalul arbitral judecă în echitate sau în calitate de mediator amiabil numai dacă părţile l-au autorizat expres în acest sens.
 • În toate cazurile, tribunalul arbitral adoptă hotărâre în conformitate cu clauzele contractului, ţinând cont de uzanţele comerciale aplicabile tranzacţiei respective.

Articolul 32. Procedura orală și procedura scrisă

 • Tribunalul arbitral decide, cu condiţia respectării oricărui alt acord dintre părţi, dacă procedura se va desfăşura oral, atât la prezentarea probelor, cât şi în cadrul dezbaterilor, sau numai în bază de înscrisuri şi de alte materiale. Cu excepţia cazului în care părţile au convenit asupra desfăşurării în scris a procedurii arbitrale, tribunalul arbitral va organiza, la solicitarea unei părţi, procedură arbitrală în formă orală la etapa respectivă a procedurii arbitrale.
 • Părţile trebuie să fie informate în timp util despre orice audiere şi despre orice şedinţă a tribunalului arbitral în scopul examinării bunurilor sau înscrisuri.
 • Toate declaraţiile, înscrisurile sau alte informaţii pe care o parte le-a prezentat tribunalului arbitral trebuie să fie comunicate şi celeilalte părţi. De asemenea, orice concluzie a expertului sau orice înscris cu caracter probator, pe care tribunalul arbitral le ia în considerare la pronunţarea hotărârii, trebuie să fie comunicate părţilor.

Articolul 33. Dreptul tribunalului de a decide asipra propriei competențe. Excepțiile

 • La primirea dosarului, arbitrajul constituit îşi verifică competenţa, stadiul litigiului pentru dezbatere şi dispune, dacă consideră necesar, măsurile corespunzătoare pentru completarea dosarului. În caz de necesitate, la solicitare, părţile, până la începutul dezbaterilor arbitrale, prezintă explicaţii în formă scrisă şi alte probe suplimentare. Copiile de pe toate documentele prezentate de către o parte tribunalului arbitral se transmit spre informare celeilalte părţi.
 • Tribunalul arbitral poate să decidă prin încheiere asupra competenței sale de a soluționa litigiul, precum și asupra oricăror obiecții referitor la existența sau valabilitatea convenției de arbitraj. În acest scop, clauza arbitrală prevăzută în contract trebuie să fie interpretată ca o convenţie distinctă de alte clauze contractuale. Hotărârea tribunalului arbitral privind nulitatea contractului nu atrage de plin drept nulitatea clauzei arbitrale.
 • Declaraţia privind incompetenţa tribunalului arbitral în soluţionarea litigiului poate fi făcută cel târziu la momentul prezentării referinței la acţiune. Faptul că o parte a desemnat arbitrul sau că a participat la desemnarea lui nu o privează de dreptul de a face o asemenea declaraţie. Depăşirea competenţei de către tribunalul arbitral trebuie să fie invocată îndată după ce cauza care, în opinia părţii, depăşeşte competenţa tribunalului arbitral este pusă în procedură arbitrală. În toate aceste cazuri, tribunalul arbitral poate admite declaraţia privind depăşirea competenţei făcută mai târziu dacă întârzierea este justificată.
 • Tribunalul arbitral poate să decidă asupra declaraţiei menţionate la alin.(3) ca asupra unei chestiuni preliminare sau în hotărârea privind fondul litigiului. Dacă tribunalul arbitral decide, ca o chestiune preliminară, că este competent, orice parte, în decursul a 30 de zile din data primirii comunicării despre decizie, poate cere instanţei judecătoreşti competente, conform Codului de procedură civilă să se pronunţe în această privinţă, decizia neputând fi atacată. Până la luarea deciziei de către această autoritate, tribunalul arbitral poate continua procedura arbitrală şi poate pronunţa hotărârea.
 • Orice excepție privind existența sau validitatea convenției de arbitraj, constituirea tribunalului arbitral, limitele însărcinării arbitrilor, precum și orice altă excepție trebuie invocate, sub sancțiunea decăderii, prin referință sau cel mai târziu la prima zi de înfățișare. În cazul când procedura arbitrală are loc pe baza înscrisurilor prezentate de părți, fără dezbateri orale, pârâtul trebuie să ridice excepțiile în cel mult 15 zile de la data depunerii Referinței.
 • Încheierea prin care tribunalul arbitral se declară competent nu poate fi atacată în instanță de judecată decât concomitent cu hotărârea finală asupra fondului litigiului.
 • În cazul când se va stabili că soluționarea litigiului expus în cererea de arbitrare nu ține de competența Curții de Arbitraj, tribunalul arbitral va emite o încheiere și va restitui cererea de arbitrare și documentele anexate reclamantului.

Articolul 34. Dispunerea de măsuri asigurătorii și de măsuri provizorii

 • Dacă părţile nu au convenit altfel, tribunalul arbitral poate să dispună, la cererea unei părţi, după ce a ascultat cealaltă parte, măsuri asigurătoare şi măsuri provizorii, pe care le consideră necesare cu privire la obiectul litigiului, pe motiv că executarea pretenţiei ar putea fi zădărnicită ori împiedicată în mod considerabil sau că o daună ireparabilă ar fi iminentă. Tribunalul arbitral poate să dispună, cu titlul de măsură asigurătoare şi de măsură provizorie, oricărei părţi să depună garanţia corespunzătoare.
 • Decizia cu privire la măsurile prevăzute la alin.(1) trebuie să fie emisă în scris. Fiecărei părţi a procedurii arbitrale trebuie să i se expedieze câte un exemplar semnat.
 • La cererea unei părţi a procedurii arbitrale, instanţa de judecată poate încuviinţa executarea unei măsuri prevăzute la alin.(1). Dacă măsura este una asigurătoare neprevăzută în dreptul intern al Republicii Moldova, instanţa de judecată, la cererea părţii, după ce a ascultat partea opusă, poate încuviinţa executarea unei astfel de măsuri asigurătoare, prevăzute de dreptul intern, similare măsurii dispuse de judecata arbitrală. În asemenea caz, instanţa de judecată poate substitui, la cerere, măsura dispusă de tribunalul arbitral pentru a asigura realizarea scopului ei.
 • Dacă se adevereşte că dispunerea unei măsuri în conformitate cu alin.(1) a fost nejustificată de la început, partea care a cerut executarea ei este obligată să despăgubească cealaltă parte pentru prejudiciul cauzat prin executarea măsurii sau prin depunerea de către cealaltă parte a unei garanţii pentru a înlătura executarea măsurii. Pretenţia de despăgubire poate fi înaintată în procedură arbitrală pendinte.

Articolul 35. Verificarea conținutului dosarului și citarea părților

 • După verificarea dosarului, tribunalul arbitral stabileşte primul termen de desfăşurare a şedinţei arbitrale pentru care părţile sunt citate. Termenul de desfăşurare a şedinţei arbitrale se stabileşte astfel încât de la primirea citaţiei până la data începerii dezbaterilor să existe un interval de cel puţin 15 zile.
 • De rând cu indicarea datei, orei și locului desfășurării  procedurii arbitrale, părților sau reprezentanților lor li se cere ca la ședință să prezinte toate documentele, înscrisurile, concluziile experților sau specialiștilor, alte probe care nu au fost prezentate anterior, precum și să asigure prezența experților, specialiștilor, martorilor, traducătorilor și avocaților, consultanților și altor persoane antrenate.

Articolul 36. Efectele neprezentării unei părți

 • Faptul că partea citată legal nu s-a prezentat la dezbatere nu împiedică dezbaterea litigiului, cu excepţia cazului în care partea lipsă invocă, cel târziu cu o zu înaintea ședinței arbitrale, motive temeinice de amânare, informând cealaltă parte şi arbitrii. Amânarea poate fi cerută numai o singură dată.
 • Dacă o parte citată legal nu s-a prezentat la şedinţa arbitrală din motive întemeiate, examinarea litigiului poate fi amânată numai în cazul în care cealaltă parte nu solicită examinarea lui în lipsa acesteia. Dacă reclamantul sau pârâtul, citat legal despre locul, data şi ora şedinţei arbitrale, nu s-a prezentat şi nu a comunicat tribunalului arbitral motivul neprezentării sau dacă motivele sunt considerate de tribunalul arbitral ca fiind neântemeiate, arbitrajul examinează pricina în absenţa acestuia. Aceleaşi reguli se aplică şi în cazul în care ambele părţi, legal citate, nu s-au prezentat la şedinţa arbitrală.
 • Părţile au dreptul să solicite tribunalul arbitral examinarea litigiului în lipsa lor, în baza actelor din dosar, cu remiterea copiei de pe hotărâre. Dacă partea solicită să-şi dovedească pretenţiile sau obiecţiile prin audierea celeilalte părţi, tribunalul arbitral solicită să se prezinte personal în faţa acestuia.
 • Părţile şi alţi participanţi la şedinţa arbitrală au dreptul să participe la soluţionarea litigiului personal sau prin intermediul reprezentanţilor, precum şi să fie asistaţi de către avocaţi, consultanţi, interpreţi sau alte persoane. Reprezentantul prezintă în arbitraj actele ce atestă statutul şi împuternicirile sale.
 • Neprezentarea în şedinţa arbitrală a reprezentantului, avocatului sau a persoanei care acordă asistenţă părţii nu împiedică examinarea litigiului.
 • În cazul neprezentării în şedinţa arbitrală a martorului, expertului sau a specialistului, tribunalul arbitral, după audierea opiniilor părţilor în litigiu, dispune continuarea sau amânarea şedinţei şi ia măsurile respective pentru asigurarea prezenţei lor, dacă este necesar, sau dispune părţii care a asigurat prezenţa să o asigure şi la şedinţa următoare.

Articolul 37 Ședința Tribunalului arbitral

 • Litigiul este examinat, de regulă, în şedinţă arbitrală închisă. Examinarea litigiului în şedinţa arbitrală deschisă se permite numai cu încuviinţarea ambelor părţi.
 • . Şedinţa arbitrală este deschisă de preşedintele şedinţei, care anunţă numele şi prenumele său şi, după caz, şi ale celorlalţi arbitri din complet, precum şi litigiul care se soluţionează. Preşedintele şedinţei verifică prezenţa persoanelor citate, motivul neprezentării celor absenţi, identitatea persoanelor prezente, împuternicirile persoanelor cu funcţie de răspundere şi cele ale reprezentanţilor. În cazul în care la şedinţă participă experţi, specialişti, traducători sau interpreţi, preşedintele stabileşte identitatea şi competenţa acestora, precum şi le explică drepturile şi obligaţiile lor.
 • Calitatea de preşedinte al şedinţei arbitrale, în cazul soluţionării litigiului de către un complet, îi este atribuită arbitrului unic sau supraarbitrului. Preşedintele şedinţei ia măsuri pentru asigurarea ordinii cuvenite în şedinţa arbitrală, dispoziţiile lui fiind obligatorii pentru participanţii la proces şi pentru cei care asistă în sală pe toată durata procedurii arbitrale.

Articolul 38 Dezbaterile arbitrale

 • Modul de desfăşurare a dezbaterilor pe marginea litigiului este stabilit de tribunalul arbitral cu consultarea părţilor, astfel încât acţiunea în cauză să se realizeze fără tergiversare.
 • Fiecare dintre părţi va motiva circumstanţele la care a făcut referire atât în vederea argumentării cerinţelor lor, cât şi a obiecţiilor. Administrarea probelor se efectuează în şedinţa arbitrală. Aprecierea probelor se face de arbitri potrivit intimei lor convingeri, bazată pe cercetarea multiaspectuală, completă, nepărtinitoare şi nemijlocită a tuturor probelor din dosar în ansamblul şi interconexiunea lor, călăuzindu-se de lege. Partea poate să prezinte probe în original sau sub forma unei copii autentificate. Tribunalul arbitral poate să propună părţilor să prezinte şi alte probe, să citeze şi să asculte martori, specialişti şi să dispună efectuarea expertizelor.

Articolul 39. Atragerea persoanelor terțe în procedura arbitrală

 • (1)     Cu acordul părţilor şi cu încuviinţarea tribunalului arbitral, la şedinţa arbitrală în care are loc dezbaterea litigiului pot participa şi alte persoane.
 • La cererea părţilor, tribunalul arbitral poate încuviinţa proba cu martori şi dispune în acest caz citarea şi audierea acestora. Partea care intenţionează să facă proba cu martori informează tribunalul arbitral şi cealaltă parte cu cel puţin 15 zile înainte de dezbateri cu privire la numele, adresa martorilor şi indică circumstanţele care pot fi confirmate de martori, precum şi limba în care vor depune mărturiile. Tribunalul arbitral nu poate obliga martorii să se prezinte la şedinţa arbitrală, aceştia fiind audiaţi numai dacă sunt aduşi de partea ce a solicitat proba cu martori. Declaraţiile martorilor pot fi prezentate şi în scris.
 • Tribunalul arbitral, cu consultarea părţilor sau la cererea uneia sau a ambelor părţi, poate dispune efectuarea expertizei. Expertul semnează o declaraţie privind cunoaşterea obligaţiilor şi răspunderii pe care o poartă, care se anexează la procesul-verbal al şedinţei arbitrale. În scopul efectuării expertizei, părţile sunt obligate să prezinte, la cererea expertului, orice informaţie, documente sau bunuri referitoare la dosar. Neînţelegerile dintre parte şi expert se soluţionează de către tribunalul arbitral constituit. Expertul urmează să prezinte tribunalului arbitral, verbal sau în scris, raportul său şi să participe, dacă părţile nu au convenit altfel, la examinarea litigiului, unde părţile şi tribunalul arbitral au posibilitatea să-i adreseze întrebări.
 • Tribunalul arbitral, printr-o încheiere, poate atrage la proces, cu consultarea părţilor sau la cererea oricărei părţi, specialişti în domeniul respectiv pentru consultaţii, explicaţii şi ajutor tehnic.
 • Experţii, specialiştii, interpreţii sau traducătorii pot fi recuzaţi de orice parte în litigiu, în temeiurile prevăzute la art. 20 din prezentul Regulament. Cererea de recuzare se depune în faţa tribunalului arbitral în cel mult 5 zile de la data apariţiei temeiului de recuzare. Recuzarea se examinează la şedinţa arbitrală, cu citarea părţilor în litigiu şi a persoanei recuzate.

Articolul 40. Administrarea probelor

 • Administrarea probelor se efectuează în şedinţă a arbitrajului.
 • Fiecare dintre părți este obligată să dovedească circumstanțele pe care se bazează pretențiile şi obiecțiile sale. Orice parte prezintă toate înscrisuriel de care dispune ori alte probe la care se face trimitere în cererea de arbitraj.
 • Tribunalul arbitral poate respinge probele administrate de către părți, dacă va găsi că ele nu se referă la fondul acțiunii, sau probarea acelor circumstanțe poate fi efectuată prin mijloace mai simple, eficiente şi mai puțin costisitoare.
 • Tribunalul arbitral poate solicita administrarea oricăror altor probe admise de legea aplicabilă, precum şi explicații scrise ale părților în legătură cu obiectul litigiului. Actele şi înscrisurile se prezintă, de regulă, în original.
 • Tribunalul arbitral va decide care circumstanțe au fost dovedite şi care nu, numai în baza cercetării minuțioase şi aprecierii imparțiale a probelor prezentate de către părți.
 • Dacă o parte nu prezintă probe scrise fără un temei justificat, tribunalul arbitral poate continua procedura arbitrală şi pronunța hotărârea în baza materialelor existente la dosar.
 • Tribunalul arbitral poate să  nu ia în vedere  documentele prezentate de părți, dacă va considera că ele nu au forță probantă sau nu-s pertinente cauzei, sau să nu accepte probele prezentate cu întârziere, dacă va constata că partea nu le-a prezentat mai devreme din pricini nemotivate și acceptarea  lor  va tergiversa examinarea cauzei.
 • Orice cereri și orice înscrisuri, dar și alte probe vor fi depuse, cel târziu până la prima ședință arbitrală. Probele care nu au fost solicitate în aceste condiții nu vor mai putea  fi invocate, afară de cazurile în care:

a)necesitatea probei ar reieși din dezbateri; și

b) administrarea probei nu necesită amânarea soluționării litigiului.

Articolul 41. Suspendarea procedurii arbitrale

 • (1)     În caz de necesitate, pentru prezentarea unor probe noi sau a unor acte suplimentare, tribunalul arbitral, din proprie iniţiativă sau la solicitarea oricărei părţi, poate anunţa întreruperea dezbaterilor pe un termen rezonabil. În acest caz, tribunalul arbitral emite o încheiere motivată, care se anunţă părţilor sub semnătură.
 • Tribunalul arbitral, la solicitarea părţilor sau a uneia dintre părţi, poate decide, printr-o încheiere motivată, suspendarea procedurii arbitrale pe un termen de până la 3 luni, în cazul în care apare necesitatea întreprinderii de către părţi a anumitor acţiuni în vederea soluţionării pe cale amiabilă a litigiului. După decăderea circumstanţelor care au dus la suspendarea procedurii arbitrale, tribunalul arbitral dispune, la cererea părţilor în litigiu sau din oficiu, reluarea procedurii arbitrale. În acest caz, tribunalul arbitral citează părţile în litigiu conform regulilor generale.

         Articolul 42. Scoaterea cererii de pe rol

 • Tribunalul arbitral scoate cererea de pe rol, prin emiterea unei încheieri, în cazul în care desfăşurarea normală a litigiului este împiedicată din vina reclamantului, prin neîndeplinirea de către acesta a obligaţiilor ce îi revin conform prevederilor prezentului Regulament. Dacă circumstanţele ce au dus la scoaterea cererii de pe rol au fost înlăturate, reclamantul poate adresa Curții de Arbitraj o nouă cerere, conform dispoziţiilor generale.

Articolul 43. Procesul-verbal al ședinței

 • (1)     Dezbaterile arbitrale se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care trebuie să conţină:
 • denumirea Curții de Arbitraj;
 • numărul dosarului;
 • numele arbitrului sau arbitrilor;
 • data şi locul şedinţei;
 • date despre părţi şi reprezentanţii lor;
 • date despre alţi participanţi la procedura arbitrală;
 • descrierea succintă a desfăşurării şedinţei arbitrale;
 • cererile şi susţinerile părţilor;
 • explicaţiile părţilor şi altor participanţi la procedura arbitrală;
 • motivele pe care se sprijină măsurile dispuse;
 • dispozitivul;
 • semnătura arbitrului unic sau a supraarbitrului.
 • Procesul-verbal este redactat de secretarul ședinței. Părţile au dreptul să ia cunoştinţă de actele dosarului, de conţinutul procesului-verbal, precum şi să primească copia de pe el.
 • La cererea părţilor sau din oficiu completul de arbitri poate rectifica ori completa procesul-verbal al şedinţei printr-o încheiere.

Articolul 44. Particularitățile procedurii simplificate

 • Examinarea dosarului prin procedura simplificată se desfășoară când părțile au prevăzut această modalitate în convenția de arbitraj sau la care au convenit ulterior.
 • Acordul părților cu privire la procedura simplificată este posibil nu mai târziu de prezentarea referinței la cererea de arbitraj.
 • Dacă părțile nu au convenit altfel, la procedura arbitrală simplificată se aplică aceleași dispoziții ale prezentului Regulament, cu următoarele excepții:
 • înlăturarea deficiențelor din cererea de arbitraj se va face în termen de 3 zile de la data primirii comunicării;
 • copia cererii de arbitraj și copiile tuturor actelor anexate la ea și Lista arbitrilor vor fi expediate în decurs de 3 zile de la data primirii cererii de arbitraj;
 • pârâtul trebuie să prezinte referința la cererea de arbitraj în termen de 3 zile de la data primirii cererii de arbitraj. În același termen poate fi înaintată și cererea reconvențională;
 • în afară de cererea de arbitraj și actele anexate, referința la cererea de arbitraj și actele anexate, cererea reconvențională și obiecțiile la ea, cu documentele anexate, depuse în original, înscrisuri suplimentare vor fi depuse doar dacă Curtea de Arbitraj ori tribunalul arbitral constituit vor considera oportun;
 • examinarea dosarului va avea loc doar în baza înscrisurilor, fără audieri, dacă niciuna dintre părți, fără întârzieri nejustificate, nu va cere acest lucru sau tribunalul arbitral, ținând cont de circumstanțele cauzei, nu va considera oportun desfășurarea procedurii arbitrale;
 • în cazul procedurii orale, părțile vor fi înștiințate cu 5 zile înainte de audieri, indicându-se în citație data, ora și locul examinării dosarului, inclusiv în cazul când procedura simplificată se va desfășura prin videoconferință;
 • tribunalul arbitral va fi constituit dintr-un singur arbitru, dacă părțile nu au convenit altfel. Dacă părțile nu au numit arbitru unic timp de 3 zile, el va fi numit de președintele Curții;
 • în cazul când tribunalul arbitral va fi compus din trei arbitri, dacă o parte nu numește arbitrul timp de 10 zile după înștiințarea Curții de Arbitraj, el va fi numit de către președintele Curții, la fel și în cazul când cei doi arbitri nu au ales supraarbitrul;
 • tribunalul arbitral pronunță hotărârea arbitrală în timp de 15 zile de la data când s-a încheiat examinarea cauzei și se trimite imediat părților.
 • Ținându-se cont de complicațiile și alte circumstanțe concrete ale cauzei, inclusiv modificarea ori completarea de către părți a pretențiilor, tribunalul arbitral poate considera inoportun examinarea cauzei prin procedura simplificată. Până la constituirea tribunalului arbitral, o așa decizie poate lua Președintele Curții.
 • Printr-o procedură arbitrală simplificată, tribunalul arbitral poate soluționa litigiile și în alte termene restrânse, dacă părțile au ajuns la o așa înțelegere și cooperează în acest sens, cât și prin alte modalități de soluționare a litigiului, cum ar fi mini-procesul (o înfățișare pentru a-și spune pozițiile pe marginea litigiului între părți sau reprezentanții lor) sau prin efectuarea unei expertize (dacă cauza litigiului este calitatea mărfurilor livrate sau a serviciilor prestate) organizate de tribunalul arbitral constituit.
 • Astfel de proceduri vor finaliza cu pronunțarea hotărârii arbitrale obligatorii pentru părți imediat după încheierea examinării cauzei.

Capitolul VII. PRONUNȚARE HOTĂRÂRII

 Articolul 45. Adoptarea hotărârii de către tribunalul arbitral

 • După ce completul de arbitri sau arbitrul unic va considera că toate circumstanţele litigiului sunt suficient elucidate, se închid dezbaterile şi se trece la deliberare.
 • Deliberarea are loc în secret, în prezenţa arbitrilor care au participat la examinarea litigiului.
 • Procedura arbitrală se încheie prin pronunţarea hotărârii arbitrale sau încheierii. Tribunalul arbitral adoptă o hotărâre în următoarele cazuri:
 • soluţionarea litigiului în fond;
 • recunoaşterea acţiunii de către pârât (parţial sau integral);
 • confirmarea tranzacţiei asupra litigiului.
 • În cazul examinării litigiului de către un complet din 3 arbitri, hotărârea se adoptă cu majoritatea de voturi. Dacă arbitrii au opinii diferite, prevalează opinia supraarbitrului. În acest caz, arbitrul care nu este de acord are dreptul să-şi expună opinia separată în formă scrisă, care se anexează la dosar.
 • Alte dispoziţii ale tribunalului arbitral care nu sunt inserate în hotărâre se emit sub formă de încheiere.

Articolul 46. Tranzacția

 • Dacă, în timpul procedurii arbitrale, părţile aplanează litigiul, tribunalul arbitral încetează de a desfăşura procedura şi, la solicitarea părţilor şi în lipsa obiecţiilor din partea sa, aprobă tranzacţia printr-o hotărâre arbitrală, conform condiţiilor convenite între părţi.
 • Hotărârea arbitrală pronunţată în condiţiile stabilite de părţi se adoptă în corespundere cu art. 45 din prezentul Regulament, menţionându-se că este o hotărâre arbitrală. O asemenea hotărâre are acelaşi statut şi se execută ca orice hotărâre arbitrală referitoare la soluţionarea fondului litigiului.

Articolul 47. Forma și conținutul hotărârii arbitrale

 • Hotărârea se emite în scris şi se semnează de arbitrul unic sau de către toţi membrii completului de arbitraj, inclusiv de arbitrul care are o opinie separată. Dacă hotărârea arbitrală nu este semnată de un arbitru, în cazul soluţionării litigiului de către completul de arbitraj, se indică motivul lipsei uneia dintre semnături. În cazul în care procesul s-a desfăşurat într-o altă limbă, hotărârea se emite în mod obligatoriu şi în limba de stat.
 • Hotărârea arbitrală trebuie să cuprindă:
 • denumirea Curții de Arbitraj;
 • componenţa tribunalului arbitral;
 • data şi locul pronunţării;
 • menţiunea despre caracterul public sau închis al şedinţei arbitrale;
 • numele, prenumele şi domiciliul – pentru persoanele fizice, denumirea şi sediul – pentru persoanele juridice, precum şi ale reprezentanţilor acestora şi altor persoane participante la procedura arbitrală;
 • referinţa la convenţia de arbitraj în al cărei temei s-a procedat la arbitraj;
 • obiectul litigiului, cerinţele şi obiecţiile părţilor, precum şi explicaţiile celorlalţi participanţi la procedura arbitrală;
 • circumstanţele de fapt şi de drept stabilite de către arbitraj, probele pe care se întemeiază concluziile tribunalului arbitral privitor la aceste circumstanţe, precum şi argumentele invocate de arbitraj la respingerea unor probe;
 • legea aplicabilă;
 • motivele pe care se bazează hotărârea;
 • concluzia tribunalului arbitrajl privind admiterea sau respingerea integrală sau parţială a acţiunii, sumele cheltuielilor arbitrale şi repartizarea lor între părţi;
 • termenul şi modul de executare a hotărârii;
 • semnăturile arbitrilor.
 • Tribunalul arbitral pronunţă hotărârea arbitrală îndată după adoptarea ei. După pronunţarea hotărârii arbitrale, în cel mult 10 zile, fiecărei părţi i se expediază ori i se înmânează câte o copie a acesteia, semnată de toţi arbitrii care au participat la examinarea litigiului.

Articolul 48. Rectificarea și interpretarea hotărârii. Hotărârea adițională.

 • Tribunalul arbitral poate amâna emiterea hotărârii şi relua examinarea litigiului în fond, dacă consideră că sunt necesare noi lămuriri, înştiinţând părţile despre necesitatea examinării suplimentare a litigiului şi noul termen de desfăşurare a şedinţei arbitrale, cu condiţia încadrării în termenul stabilit în art. 24 alin. (1) din prezentul Regulament.
 • După pronunţarea hotărârii, tribunalul arbitral, care a adoptat-o nu este în drept să o anuleze şi nici să o modifice. La solicitarea unei părţi sau din oficiu, tribunalul arbitral, în termen de 15 zile de la data primirii sau, după caz, de la data pronunţării hotărârii, poate să emită o hotărâre de completare.
 • În cazul în care tribunalul arbitral se pronunţă asupra unui capăt de cerere susţinut în procedura arbitrală, dar neinclus în hotărârea arbitrală, se adoptă o hotărâre adiţională.
 • Tribunalul arbitral printr-o încheiere, din oficiu sau la cererea participanţilor la procedura arbitrală, în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărârii, este în drept să rectifice greşelile, omisiunile ori erorile materiale sau de calcul din hotărârea arbitrală.
 • Dacă sunt necesare explicaţii, la cererea oricărei părţi, tribunal arbitrar, în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărârii, trebuie să adopte o hotărâre de interpretare a dispoziţiilor din hotărârea arbitrală.
 • Hotărârea de completare, hotărârea adiţională, hotărârea de interpretare şi încheierea privind rectificarea hotărârii arbitrale se pronunţă cu citarea părţilor. Neprezentarea părţilor nu împiedică pronunţarea hotărârilor. Aceste acte fac parte integrantă a hotărârii arbitrale. Cheltuielile suplimentare ce ţin de completarea, interpretarea sau rectificarea hotărârii arbitrale nu sunt suportate de părţi.
 • Hotărârea arbitrală este definitivă şi obligatorie pentru părţi de la data adoptării. Ea se execută benevol, imediat sau în termenul stabilit de partea împotriva căreia s-a pronunţat. Hotărârea arbitrală comunicată părţilor are efectele unei hotărâri judecătoreşti definitive.

Articolul 49. Cheltuielile arbitrale

 • Cheltuielile arbitrale pot cuprinde: taxa de înregistrare, taxa de arbitrare, cheltuielile de administrare a probelor, de traducere a actelor şi a dezbaterilor, cheltuielile de deplasare a părților, arbitrilor, martorilor, experților şi consilierilor şi alte cheltuieli necesare de arbitrare a litigiului.
 • Cheltuielile arbitrale sunt suportate potrivit înţelegerii între părţi. În cazul în care între părţi nu există o asemenea înţelegere, cheltuielile sunt suportate de partea care a pierdut litigiul, integral sau parţial, în funcţie de admiterea cererii. Dacă cererea de arbitraj este admisă în parte, taxa de arbitrare va fi distribuită prin raportare la pretențiile admise. Tribunalul arbitral va acorda celelalte părți cheltuieli în măsura în care va aprecia că sunt justificate, în funcție de împrejurările cauzei.
 • Taxa de arbitrare remunerează serviciile prestate de Curtea de Arbitraj în organizarea şi desfășurarea arbitrajului.
 • Cheltuielile arbitrale se stabilesc şi se plătesc conform Normelor privind taxele şi cheltuielile arbitrale, aprobate de Uniunea Juriștilor, care constituie parte integrantă a prezentului Regulament.
 • Dacă taxa de arbitrare şi celelalte cheltuieli arbitrale nu se plătesc conform acestor norme, nu se va da curs cererii respective sau procedurii arbitrale.
 • Tribunalul arbitral poate obliga, la cerere, partea prin a cărei culpă s-au cauzat celeilalte părți cheltuieli inutile, la plata acestora, cu titlu de despăgubiri.

Articolul 50. Contestarea hotărârii arbitrale în instanța de judecată competentă

 • Orice parte în arbitraj poate contesta hotărârea arbitrală prin înaintarea în instanţa de judecată competentă a unei cereri de desfiinţare în termen de 3 luni de la data primirii hotărârii arbitrale.
 • Părţile pot renunţa la dreptul de a contesta hotărârea arbitrală doar după pronunţarea ei.
 •  Instanţa de judecată, după examinarea cererii de desfiinţare a hotărârii arbitrale, pronunţă o încheiere privind desfiinţarea totală sau parţială a hotărârii arbitrale sau privind refuzul de a o desfiinţa. În caz de necesitate, instanţa de judecată, din oficiu sau la solicitarea uneia dintre părţi, poate să amâne pe un anumit termen examinarea chestiunii referitoare la desfiinţarea hotărârii arbitrale, pentru a oferi posibilitate arbitrajului de a relua procedura arbitrală sau de a întreprinde acţiuni care vor permite înlăturarea temeiurilor de desfiinţare a hotărârii arbitrale.

Articolul 51. Executarea hotărârilor arbitrale

 • (1)    Partea care a avut câştig de cauză poate cere instanţei de judecată eliberarea titlului executoriu asupra hotărârii arbitrale. Cererea de eliberare a titlului executoriu se depune în scris de partea câştigătoare ori de reprezentantul ei în instanţa de judecată competentă şi se examinează în şedinţă de judecată în cel mult 1 lună de la data depunerii în instanţă.
 • Hotărârea arbitrală asupra căreia a fost eliberat titlu executoriu se execută silit, în modul stabilit de Codul de executare al Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004.

Capitolul VIII. ÎNCETAREA PROCEDURII ARBITRALE

Articolul 52. Încetarea procedurii arbitrale

 • Procedura arbitrală se încheie odată cu pronunțarea hotărârii arbitrale finale.
 • Mandatul tribunalului arbitral se încheie odată cu încetarea procedurii arbitrale, cu excepția cazurilor prevăzute de prezentul Regulament.

Articolul 53. Încheierea de încetare a procedurii arbitrale

 • Tribunalul arbitral încetează procedura arbitrală dacă:
 • litigiul transmis Curţii de Arbitraj nu ţine de competenţa arbitrajului;
 • în privinţa litigiului transmis Curţii de Arbitraj, între aceleaşi părţi şi cu acelaşi obiect, există o hotărâre a instanţei judecătoreşti;
 • în privinţa litigiului transmis Curţii de Arbitraj, între aceleaşi părţi şi cu acelaşi obiect, există o hotărâre arbitrală;
 • până la constituirea completului de arbitri şi luarea litigiului spre examinare reclamantul renunţă la arbitrare sau la dreptul pretins;
 • reclamantul face imposibilă examinarea litigiului prin inacţiunile sale şi termenul de examinare a litigiului indicat la art. 24 alin. (1) sau în acordul părţilor a expirat;
 • partea în proces persoană juridică este lichidată;
 • părţile sau una dintre părţi nu au achitat tariful de arbitraj şi alte cheltuieli arbitrale în termenele stabilite;
 • examinarea şi soluţionarea litigiului este imposibilă din alte motive prevăzute de lege şi/sau de prezentul Regulament.
 • Pronunțarea unei încheieri de încetare a procedurii arbitrale, fără pronunțarea unei hotărâri, nu privează reclamantul  de dreptul de a sesiza Curtea de Arbitraj cu o nouă cerere de arbitraj potrivit dispozițiilor generale.

Capitolul IX. DISPOZIȚII FINALE

Articolul 54. Depozitarea dosarului

 • La cererea comună a părţilor, materialele dosarului cauzei arbitrale se depozitează, împreună cu originalul hotărârii arbitrale şi cu dovezile de comunicare a hotărârii arbitrale, la instanţa de judecată în a cărei circumscripţie teritorială tribunalul arbitral îşi are sediul.
 • Curtea de Arbitraj depozitează şi păstrează dosarul în arhivele sale. Ea trebuie să pună la dispoziţia instanţei de judecată sau a altor organe autorizate, la cererea lor, copii de pe materialele din dosar.
 • Dacă reia procedura arbitrală, tribunalul arbitral este în drept să inspecteze dosarul depozitat.

Articolul 55. Punerea în aplicare a Regulamentului

 • Prezentul Regulament intră în vigoare de la data de 04 iulie 2022 și este publicat pe pagina web a Curții de Arbitraj (www.ujm.md).

     Articolul 56. Anexe

Următoarele Anexe constituie parte integrantă a prezentului Regulament:

Anexa IA. Clauza compromisorie recomandată.

CLAUZA COMPROMISORIE recomandată pentru a fi inclusă în contractele  comerciale 

“Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv referitor la încheierea, nulitatea, interpretarea, executarea sau desființarea acestuia, va fi soluționat definitiv prin arbitraj organizat de Curtea de Arbitraj Comercial International de pe lângă Uniunea Juriștilor din Republica Moldova în conformitate cu Regulamentul cu privire la procedura arbitrală al acestuia. Hotărârea arbitrală va fi definitivă, obligatorie și executorie.”

Pârțile mai pot adăuga, la opțiunea lor, următoarele mențiuni:

1. “Tribunalul arbitral va fi compus dintr-un arbitru unic numit prin acordul părților sau în lipsa acestui acord, de președintele Curții de Arbitraj Comercial International de pe lângă Uniunea Juriștilor din Republicii Moldova”.

sau

Tribunalul arbitral va fi compus din 3 arbitri: câte unul numit de fiecare dintre părți și un supraarbitru ales de cei doi arbitri”.
2. “Tribunalul arbitral va judeca litigiul în drept cu aplicarea legislației Republicii Moldova”.
3. Limba procedurii – limba de stat a Republicii Moldova.
4. Locul arbitrajului – mun. Chișinău, Republica Moldova.
5. ______________________________________________”.

Anexa IB

FORMA DE COMPROMIS STANDARD

Subsemnații:

1. ________________ (nume/denumire; numele reprezentanților legali, domiciliu/sediu, număr de identificare de stat și cod fiscal, număr de telefon, telex, fax, adresa poștei electronice și alte elemente de identificare, după caz), denumită în continuare ”Partea 1”,

și

2. ________________ (nume/denumire; numele reprezentanților legali, domiciliu/sediu, număr de identificare de stat și cod fiscal, număr de telefon, telex, fax, adresa poștei electronice și alte elemente de identificare, după caz), denumită în continuare partea 2,
constatăm că între noi a intervenit un litigiu izvorât din Contractul nr. _____ din data de _______, litigiu având următorul obiect:

Partea 1 pretinde că _______________(expunerea pe scurt a pretențiilor)

Partea 2 susține că ________________(expunerea pe scurt a obiecțiilor).

Subsemnații convenim ca acest litigiu să fie soluționat prin arbitraj, organizat de Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Uniunea Juriștilor din Republica Moldova, în conformitate cu Regulamentulcu privire la procedura arbitrală ale acesteia. Hotărârea arbitrală pronunțată în acest litigiu este definitivă, obligatorie și executorie.

Părțile mai pot adăuga, la opțiunea lor, următoarele mențiuni:

1. „Tribunalul arbitral va fi compus din d-na/dl. ____________ în calitate de arbitru unic.”

sau

„Tribunalul arbitral va fi compus dintr-un arbitru unic numit de Președintele Curții de Arbitraj Comercial International de pe lângă Uniunea Juriștilor din Republica Moldova”

sau

„Tribunalul arbitral va fi compus din 3 (trei) membri: d-na/dl. _____________ arbitru desemnat de partea 1 și d-na/dl._____________ arbitru desemnat de partea 2. Cei doi arbitri vor alege un supraarbitru, în termenul și condițiile prevăzute de Regulamentulcu privire la procedura arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial International de pe lângă Uniunea Juriștilor din Republica Moldova.” (variantă: „Supraarbitrul va fi desemnat de Președintele Curții de Arbitraj Comercial International de pe lângă Uniunea Juriștilor din Republica Moldova”).

sau

„Tribunalul arbitral va fi compus conform acestui Regulamentcu privire la procedura arbitrală”.

 • “Tribunalul arbitral va judeca litigiul în drept cu aplicarea legislației Republicii Moldova”.
 • Limba procedurii – limba de stat a Republicii Moldova”.
 • ”Locul arbitrajului – bvd. Ștefan cel Mare 200, of.601, mun. Chișinău, Republica Moldova.”
 • „Tribunalul arbitral va pronunța hotărârea în termen de ____ luni(în situația în care părțile convin să stabilească un termen mai mare sau mai mic de 6 luni, prevăzut de Regulamentul cu privire la procedura arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Uniunea Juriștilor din Republica Moldova).

Încheiat în 2 (două) exemplare, la ________ , astăzi __ ______ 202_.

Semnătura părții 1  ___________________________

Semnătura părții 2 ___________________________

Anexa II. Regulile cu privire la mediere și conciliere.

Anexa III. Normele privind taxele și cheltuielile arbitrale.

Anexa IV. Acordul și declarația de acceptare a împuternicirilor.

Doamna/Domnul __________________ de profesie _________ înscris / neînscris pe Lista de arbitri a Curții de Arbitraj Comercial International de pe lângă A.O. ”Uniunea Juriștilor din Republica Moldova” (denumită, în continuare, Curtea de Arbitraj), declar următoarele:

1) Acceptare/Refuz de a îndeplini misiunea de arbitru:
□ Accept să fac parte din tribunalul arbitral ce va soluționa litigiul ce formează obiectul dosarului nr._____ /______________, în calitate de arbitru / supraarbitru;
□ Refuz să fac parte din tribunalul arbitral ce va soluționa litigiul ce formează obiectul dosarului nr. _____/______ (în acest caz, se va proceda numai la semnarea și datarea prezentei Declarații).

2) Respectarea Regulamentului de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj.
□ Am luat cunoștință de prevederile Regulamentului de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj și înțeleg să le respect cu strictețe.

3) Independentă și imparțialitate:
□ Nu mă aflu în niciuna din cauzele de incompatibilitate prevăzute de prevederile Codului de procedură civilă a Republicii Moldova, art. 15 și art. 18 din Regulamentul de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj, de natură a pune la îndoială independența și imparțialitatea mea
□ Consider că pot să îmi îndeplinesc misiunea de arbitru în mod independent și cu imparțialitate, dar înțeleg să declar următoarele împrejurări:
_____________________________________________________________________________

4) Disponibilitate:
□ Confirm, pe baza informațiilor pe care le dețin în acest moment, că sunt în măsură să dedic timpul necesar desfășurării și finalizării procedurii arbitrale în timpul afectat acesteia potrivit Regulamentului de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj.

Semnătura        __________________                                                           Data __________________