APROBAT

prin decizia Consiliului de Administrare al
Uniuni Juriștilor din Republica Moldova
din 04 iulie 2022

NORMELE
privind taxele și cheltuielile arbitrale

         Articolul 1. Taxa de înregistrare

 • Pentru remunerarea serviciilor arbitrale prestate de Curtea de Arbitraj de pe lângă Uniunea Juriștilor din Republica Moldova, denumită în continuare – Curtea de Arbitraj, se percepe o taxă de înregistrare în valoare de 2000 lei, precum și o taxă de arbitrare conform art. 2 din prezentele norme, care au destinația de a acoperi cheltuielile de administrare a fiecărui dosar în parte, inclusiv acoperirea cheltuielilor de întreținere și administrare a Curții de Arbitraj, precum și remunerarea arbitrilor.
 • Taxa de înregistrare nu este rambursabilă (nu se restituie în nici o situație).

         Articolul 2. Taxa arbitrală

 • Taxa arbitrală se stabilește în funcție de valoarea acțiunii, după cum urmează:
Valoarea acțiunii
(MDL)
Taxe de arbitrare
(MDL)
Până la 25.0001.000, taxa arbitrală minimă
De la 25.000 până la 50.0001.500 lei + 2,6% din ceia ce depășește 25.000 lei
De la 50.001 până la 100.0002.000 lei + 2,8% din ceia ce depășește 50.000 lei
De la 100.001 până la 200.0003.000 lei + 2,6% din ceia ce depășește 100.000 lei
De la 200.001 până la 500.0006.000 lei + 2,4% din ceia ce depășește 200.000 lei
De la 500.001 până la 1.000.00015.000 lei + 2,2% din ceia ce depășește 500.000 lei
De la 1.000.001 până la 2.000.00030.000 lei + 1,8% din ceia ce depășește 1.000.000 lei
Peste 2.000.00060.000 lei + 1,4% din ceia ce depășește 2.000.000 lei
 • Dacă valoarea obiectului cererii este exprimată în valută străină, taxa arbitrală se calculează pe baza parității dintre această valută și MDL la data introducerii cererii de arbitrare și se plătește în MDL, ori în altă valută convertibilă, potrivit cursului stabilit de Banca Națională a Moldovei la această dată.
 • Cererile de competența Curții de Arbitraj, obiectul cărora este un litigiu nepatrimonial, care este imposibil de-a fi evaluat în valoare bănească, se taxează cu triplu taxei arbitrale minime și în cazul examinării acestor litigii de un complet din trei arbitri la această taxă arbitrală de aplică coeficientul 3 (3×3).
 • Cererea reconvențională și alte cereri de acest gen se taxează întocmai ca și cererea principală, inclusiv se achită obligatoriu taxa de înregistrare.
 • Taxa de arbitrare a cererii reconvenționale se calculează conform normelor care acționau la data depunerii cererii principale şi se achită în ordinea stabilită de art. 2 din prezentele Norme.
 • Cererile pentru recuzarea unui arbitru se taxează cu 1.000 lei.
 • Cererile pentru încuviințarea de măsuri asiguratorii și măsuri provizorii precum și cererile privind constatarea anumitor împrejurări de fapt se taxează cu 2.000 lei.
 • Președintele Curțiide Arbitraj, la cererea motivată a reclamantului, poate reduce taxa arbitrală prevăzută la art. 2 în dependență de specificul litigiului, complexitate și alte circumstanțe, cu excepția taxei arbitrale minime ce constituie 1.000 lei.

Articolul 3. Valoarea obiectului cererii

 • Reclamantul este obligat să stabilească în cerere valoarea exprimată în bani a obiectului ei, chiar ți în cazurile când nu formulează pretenții bănești
 • Valoarea obiectului acțiunii se determină:
 • în cazul pretențiilor bănești – de suma pretinsă de reclamant;
 • în cazul reclamării de bunuri – de valoarea bunurilor reclamate;
 • în cererile de a declara (a recunoaște) sau a reorganiza (transforma) un raport, un fapt juridic, la valoarea obiectului, raportului juridic la data depunerii acțiunii;
 • în cererile cu privire la anumite acțiuni sau inacțiuni (de a face sau a nu face) în baza datelor existente despre interesele patrimoniale ale reclamantului.
 • În cererile de arbitraj ce conțin mai multe pretenții, suma fiecărei pretenții se calculează aparte. În acest caz, valoarea acțiunii se calculează prin suma valorilor tuturor pretențiilor. Reclamantul trebuie să indice în cererea de arbitraj valoarea acțiunii, de asemenea și în cazurile când pretențiile din cerere sau o parte din ele nu au un caracter bănesc.
 • În cazul când reclamantul nu a determinat sau a determinat incorect valoarea acțiunii, Curtea de Arbitraj determină, din oficiu sau la cererea pârâtului, valoarea acțiunii în baza datelor de care dispune.
 • În valoarea acțiunii nu se includ cererile de compensare a cheltuielilor arbitrale.

Articolul 4. Achitarea taxelor

 • Taxa de înregistrare și taxa arbitrală se achită integral la depunerea cererii de arbitraj sau, după caz, a altor cereri care se taxează. La cerere se anexează și dovada plății.
 • Dacă plata taxei de arbitrare nu se face în termenii prescriși în Regulamentul cu privire la procedura arbitrală, cererea de arbitraj se restituie reclamantului.
 • Taxa de arbitrare, la fel ca și celelalte taxe ale Curții de Arbitraj, se consideră achitată la ziua trecerii lor în contul bancar al Uniunii Juriștilor din Republica Moldova. Cheltuielile de transfer bancar al sumelor achitate pentru serviciile Curții de Arbitraj sunt puse pe seama părții care le efectuează.
 • La solicitarea scrisă al reclamantului, președintele Curții de Arbitraj poate admite amânarea sau eșalonarea achitării taxei de arbitrare, cu excepția taxei de înregistrare, care se achită la depunerea cererii. Această perioadă însă nu poate depăși 30 de zile, în același timp, până la achitarea integrală a taxei de arbitrare nu se va da curs cererii.
 • Având în vedere complexitatea cauzei, creșterea semnificativă a timpului petrecut în legătură cu procedura arbitrală, la prezentarea tribunalului arbitral a unui demers întemeiat, președintele Curții de Arbitraj poate decide majorarea taxei arbitrale.

Articolul 5. Reducerea taxei arbitrale

 •  Taxa arbitrală poate fi redusă cu 25% în cazul în care:
 •  litigiul este soluționat de un arbitru unic;
 •  litigiul este soluționat prin acordul de compromis al părților.
 • Taxa arbitrală se reduce cu 75% din cuantumul ei, dacă reclamantul și-a retras cererea de arbitrare până la începerea ședinței de arbitrare.

Articolul 6. Restituirea taxei arbitrale

 •  Taxa arbitrală se restituie în proporție de 75% dacă:
 •  completul de arbitri pronunță o hotărâre prin care se constată că litigiul nu ține de competența Curții de Arbitraj;
 • reclamantul renunță la arbitrare sau la dreptul subiectiv sau părțile încheie o tranzacție mai înainte de constituirea tribunalului arbitral.
 • Taxa arbitrală se restituie în proporție de 50% dacă:
 • reclamantul renunță la arbitrare sau la dreptul subiectiv sau părțile încheie o tranzacție după constituirea tribunalului arbitral, dar mai înainte sau la primul termen de arbitrare;
 • instanța judecătorească desființează hotărârea arbitrală în temeiurile prevăzute de lege;
 • procedura arbitrală încetează în legătură cu renunțarea reclamantului la pretențiile sale până la prima ședință, ca urmare a soluționării litigiului pe cale amiabilă, sau în oricare alte cazuri de adresare și recepționare de către Curtea de Arbitraj a cererilor de acest gen până la ziua primei ședințe.
 • În cazurile indicate la art. 5 și art. 6 hotărârea sau încheierea completului de arbitri trebuie să conțină dispoziții privind restituirea parțială a taxei arbitrale. În cazul încetării procedurii arbitrale până la constituirea completului de arbitri dispoziția privind restituirea taxei este adoptată de președintele Curții de Arbitraj.

Articolul 7. Taxarea în arbitrajul ad-hoc

În cazul asistenței acordate la organizarea arbitrajului ad-hoc președintele Curții de Arbitraj stabilește, în fiecare caz separat, modul de aplicare a prezentelor Norme.

         Articolul 8. Taxarea în procedura de mediere și conciliere

 • La organizarea și desfășurarea procedurii de mediere și conciliere, părțile sunt obligate să plătească taxa de înregistrare și o taxă egală cu 50% din taxa arbitrală ce s-ar fi cuvenit, dacă s-ar fi recurs la procedura arbitrală. Alte prevederi ale prezentelor Norme se aplică în mod corespunzător.
 • Toate cheltuielile suportate de părți în legătură cu medierea și concilierea sunt pe contul lor.

         Articolul 9. Taxarea în procedura de mediere și conciliere

 • Curtea de Arbitraj poate obliga ambele părţi sau una dintre ele să avanseze acoperirea cheltuielilor suplimentare în legătură cu derularea procedurii arbitrale. Avansarea acestor cheltuieli poate fi solicitată părţii care a înaintat un demers despre necesitatea efectuării unor acţiuni pentru soluţionarea litigiului care ar putea duce la asemenea cheltuieli, dacă demersul va fi considerat întemeiat.
 • În afară de taxe arbitrale, părțile sunt obligate să achite cheltuielile arbitrale suplimentare după cum urmează:
 • cheltuieli de administrare a probelor;
 • de traducere a actelor și a dezbaterilor, precum și alte cheltuieli necesare la arbitrarea litigiului.
 • Partea care solicit obținerea de probe, efectuarea unei expertize sau efectuarea altor acțiuni necesare examinării litigiului este obligat să achite în avans cheltuielile necesare în legătură cu cererea depusă. În cazul în care aceste acțiuni se dispun din inițiativa completului de arbitri, acesta este în drept să oblige una sau ambele părți să efectueze plata în avans a costului acțiunilor întreprinse.
 • În caz de desemnare de către una din părţi a arbitrului care îşi are domiciliul în afara locului petrecerii şedinţelor Curţii de Arbitraj, inclusiv de peste hotarele Republicii Moldova, această parte urmează să introducă în avans cheltuielile de participare a arbitrului în procedura arbitrală (cheltuieli de deplasare, cazare, diurnă, etc.). În cazul în care această persoană urmează să îndeplinească funcţiile preşedintelui tribunalului arbitral sau arbitrului unic, avansarea cheltuielilor pentru participarea lui în procedura arbitrală urmează a fi introdusă în cote egale de ambele părţi. În caz de neintroducere a avansului în termenele stabilite de către pârât, achitarea acestei cote este pusă pe seama reclamantului.
 • Partea, la cererea căreia se solicit efectuarea traducerii de pe actele dosarului, precum şi traducerea prin interpreţi a dezbaterilor orale, are obligaţia să avanseze costul efectuării acestora.
 • În situația când, petrecerea procedurii arbitrale are loc în altă limbă decât limba de stat, achitarea eventualelor cheltuieli de traducere poate fi atribuită ambelor părți egal, inclusive poate fo solicitată prealabil avansarea ecestor cheltuieli.
 • Dacă părţile în litigiu au convenit ca locul petrecerii şedinţelor să fie altul decât sediul Curţii de Arbitraj, atunci în mod obligatoriu, toate cheltuielile suplimentare în acest scop sunt suportate de părţi solidar, cu avansarea acestor cheltuieli. În cazul în care avansarea nu se efectuează în termenele stabilite de Curtea de Arbitraj, şedinţele de examinare a cererii se petrec la sediul Curţii de Arbitraj.
 • Cheltuielile suplimentare ale procedurii arbitrale se stabilesc în valuta în care ele sunt suportate. Ziua achitării lor se determină conform regulilor indicate în art. 4 alin.(3).
 • În situația când, una dintre părţi nu îşi îndeplineşte obligaţia ce-i revine cu privire la achitarea taxei respective sau a cheltuielilor arbitrale, inclusive a cheltuielilor suplimentare, cealaltă parte o poate executa urmând ca prin hotărârea arbitrală să se stabilească modul de suportare a sumelor respective.
 • Dacă taxele respective nu se achită conform prevederilor prezentelor Norme, nu se va da curs cererii sau procedurii arbitrale.

Articolul 10. Distribuirea taxelor și cheltuielilor suplimentare între părți

 • Taxa de înregistrare și taxa arbitrală, inclusive și cheltuielile suplimentare arbitrale suportate de partea care a obținut câștig de cauză se restitue integral sau partial de partea opusă, proportional sumelor acordate. Cheltuielile suportate de partea în favoarea căreia a fost emisă hotărârea în legătură cu apărarea intereselor sale în Curtea de Arbitraj (cheltuieli de deplasare ale părților, onorariile avocaților, cheltuielile legate de expertiză, etc.) pot fi atribuite părții adverse în măsura în care tribunalul arbitral lr va recunoaște întemeiate și rationale.
 • Prin acordul părților poate fi stabilită o altă modalitate de compensare a sumelor respective.

Articolul 11. Distribuirea taxelor și cheltuielilor suplimentare între părți

 • Din taxele arbitrale încasate de Uniunea Juriștilor din Republica Moldova, denumită în continuare – ”Uniune”, 20% rămân la dispoziția Uniunii, iar 80% rămân la dispoziția Curții de Arbitraj și se uilizează pentru efectuarea activității curente, inclusive plata onorariilor arbitrilor și secretarului. O cotă de 60% din taxele arbitrale sunt direcționate pentru constituirea fondului destinat plății onorariilor arbitrilor și pentru remunerarea conducerii Curții de Arbitraj, inclusive a secretarului, care au participat la pregătirea și examinarea cauzelor de către tribunalul arbitral. Iar 20% sunt direcționate la acoperirea cheltuielilor ce țin de întreținerea Curții de Arbitraj, precum și a taxelor și impozitelor de stat.
 • Onorariile arbitrilor se stabilesc de președintele Curții de Arbitraj, ținând cont de diligența și eficiența arbitruliu/arbitrilor, timpul petrecut, celeritatea procedurii, complexitatea litigiului și respectarea termenului de examinare și de adoptare a hotărârii, fără însă ca totalul onorariilor să depășească 60% din taxa arbitrală încasată în litigiul respective.
 • Plata onorariilor arbitrilor și remunerarea secretarului se va efectua prin Contabilitatea Uniunii Juriștilor din Republica Moldova, după soluționarea litigiului, în temeiul deciziei Președintelui Curții de Arbitraj.
 • Orice înțelegere între parte și arbitru cu privire la onorariu este nulă.

Articolul 12. Dispoziții finale

 • Prezentele Norme întră în vigoare la data aprobării și se publică pe pagina oficială a Uniunii Juriștilor din Republica Moldova.